Skip to content Skip to navigation

Год. XII (2018), кн. 19

Литература и фантастика

Анонимно рецензиране

От две години авторските статии в списание „Литературата“ подлежат на анонимно рецензиране от двама, несвързани с редакцията на списанието, специалисти в съответната научна област.

Броят в pdf

Съдържание

Кевин Александър Бун, Епистемология на научната фантастика (прев. от английски Ружа Мускурова)

Нийл Герлах и Шерил Н. Хамилтън, Въведение: История на социалната научна фантастика (прев. от английски Ружа Мускурова)

Джута Уелдес, Глобализацията е научна фантастика (прев. от английски Ружа Мускурова)

Фредрик Джеймисън, Краят на темпоралността (прев. от английски Ружа Мускурова)

Евгения Канчура, Фентъзи: обновяване на погледа към света и път към себе си (прев. от украински Албена Стаменова)

Миглена Николчина, Тук ли ще останеш? Изкуственото същество от Клайст до Гарланд

Яница Радева, „Соларис“: между романа и екрана и ролята на книгатав един друг свят

Владимир Полеганов, Фантастът и смъртта: разказите на Джеймс Типтри Мл.

Пенка Ватова, За първия робот в българската литература и други изобретения на Георги Илиев от 30-те години на xx век

Надежда Стоянова, Изобретателят и „чарът на луната”

Елена Борисова, Трагедията на човешката алиенация: Наталия Андреева, Николай Ватов и Павел Вежинов

Росица Чернокожева, За детската спонтанност и креативност на Земята и в Космоса.Фантастичният роман за деца на Любен Дилов

 

Дебют

Костантин Адирков, Операта „Дон Джовани” на Моцарт и Да Понте с оглед на мястото й сред литературните интерпретации по темата (акцент върху либретото на Да Понте)

 

Отзиви

Ноеми Стоичкова, Литературната история на Милена Кирова – II

Светлана Стойчева, За един академичен прочит на литературния прочит на миграцията

Венцеслав Шолце, Истории и апории на литературната критика. "Критически езици и идеологически полета. Фрагменти от едно столетие 1878-1989" от Ноеми Стоичкова.

 

***

Contents

 

Kevin Alexander Boon, Epistemology of Science Fiction (transl. from English by Ruzha Muskurova)

Neil Gerlach and Sheryl N. Hamilton, Introduction: History of Social Science Fiction (transl. from English by Ruzha Muskurova)

Jutta Weldes, Globalization is Science Fiction (transl. from English by Ruzha Muskurova)

Fredrik Jameson, The End of Temporality (transl. from English by Ruzha Muskurova)

Evgeniya Kantchura, Fantasy: Renewing the View of the World and the Way to Yourself (transl. from Ukrainian by Albena Stamenova)

Miglena Nikolchina, Will You Stay Here? The Artificial Creature from Kleist to Garland

Yanitsa Radeva, "Solaris": Between Novel and Screen and the Role of the Book in Another World

Vladimir Pleganov, Science Fiction Author and Death: The Short Stories by James Tiptree Jr.

Penka Vatova, About the First Robot in Bulgarian Literature and Other Inventions of Georgi Iliev from the 30s of the 20th Century

Nadezhda Stoyanova, The Inventor and „the Charm of the Moon"

Elena Borisova, The Tragedy of Human Alienation: Nataliya Andreeva, Nikolay Vatov and Pavel Vezhinov

Rositsa Chernokozheva, For Children's Spontaneity and Creativity on Earth and in the Cosmos. The Fantastic Lyuben Dilov’s Novel for Children

 

Debut

Kostantin Adirkov, The Opera „Don Giovanni” of Mozart and Da Ponte in View of its Place among the Literary Interpretations of the Theme (emphasis on Da Ponte's libretto)

 

Reviews

Noemi Stoichkova, "Literary History II" by Milena Kirova

Svetlana Stoycheva, On an Academic Reading of the Literary Reading of Migration

Ventsislav Sholtse - Stories and Aporiеs of Literary Criticism. "Critical Languages and Ideological Fields: Fragments of a Century, 1878-1989" by Noemi Stoichkova