Skip to content Skip to navigation

Год. XI (2017), кн. 17

Литература за деца

 Броят в pdf

Съдържание

Андреа Амел, Детските книги и конструктите за детството (прев. от английски Ружа Мускурова)

Дебора Стивънсън, Класика и канон (прев. от английски Радостин Желев)

Брайън Олдерсън, Как се правят детските книги (прев. от английски Радостин Желев)

Лин Валони, Концепции за различието в детската литература (прев. от английски Ружа Мускурова)

Бруно Бетелхайм, Из „Психоанализа на вълшебните приказки“ (прев. от

френски Ангелина Даскалова)

Франсоаз Долто, Ангелът, джуджето и робът, или детето в литературата (прев. от френски Радостин Желев)

Мариза Декастро, Фентъзи за деца и юноши (прев. от гръцки Здравка Михайлова)

Мария Пипева, Детска литература, междукултурна компетентност и превод

Мария Пилева, Българските преводи на Робинзон Крузо – детство, юношество, застой и зрялост

Райна Деницова, "Имало едно време" в сегашно време

Светлана Стойчева, За новите дрехи на литературата за деца

Росица Чернокожева, „От хитро, по-хитро ме мами небето...” или Добри-Жотевите сънища наяве

Галина Вълчева-Димитрова, Модели на спомена от детството в българската проза за деца и юноши между 20-те и 80-те години на ХХ век. От етнокултурата, историята и идеологията към „детския остров“, „детската душа“ и „вечното детство“

За книгите за деца и думите, с които може да се играе – разговор със Зорница Христова

 

ДЕБЮТ

Мария Русева, Времена и пространства в „Блянове край Акропола“ на Димитър Шишманов

 

ОТЗИВИ

Весела Генова  За prевода и неговите подводни камъни

Огняна Георгиева-Тенева, Освобождаване на значения

Ноеми Стоичкова, Учебник или своеобразно начало на модерна

 литературна история?

Кристина Йорданова, Етосите на любовта

Юлия Йорданова,  Дигитализираната  „Алиса“

 

За авторите

Abstracts

 

***

Contents

 

Andrea Immel, Children’s Books and Constructions of Childhood (transl. from English by Ruzha Muskurova)

Deborah Stevenson, Classics and Canons (transl. from English by Radostin Zhelev)

Brian Alderson, The making of children's books (transl. from English by Radostin Zhelev)

Lynne Vallone, Concepts of Difference in Children's Literature (transl. from English by Ruzha Muskurova)

Bruno Bettelheim, From "Psychoanalysis of Fairy-Tales" (transl. from French by Angelina Daskalova)

Françoise Dolto, The Angel, the Dwarf and the Slave or the Child in the Literature (transl. from French by Radostin Zhelev)

Mariza DeKastro, Fantasy for Children and Adolescents (transl. from Greek by Zdravka Mihaylova)

Maria Pipeva, Children’s Literature, Intercultural Competence and Translation

Maria Pileva, Bulgarian Translations of „Robinson Crusoe” - Childhood, Adolescence, Stagnation and Maturity

Rayna Denitsova, "Once upon a time" in the Present Tense

Svetlana Stoycheva, About New Clothes of Children's Literature

Rositsa Chernokozheva, "Cunningly, more cunningly the sky deceives me..." or Dobry Zhotev’s Daydreams

Galina Valcheva-Dimitrova, Models of Memories of Childhood in Bulgarian Prose for Children and Adolescents between 20s and 80s of the Twentieth century. From Ethno Culture, History and Ideology to "Child’s Island," "Child's Soul" and "Eternal Childhood"

Books for children and words that we can play with - a conversation with Zornitsa Hristova

 

DEBUT

Maria Ruseva, Times and Spaces in "Dreams by Acropolis" by Dimitar Shishmanov

 

REVIEWS

Vesela Genova, About Translations and its Pitfalls

Ognyana Georgieva-Teneva, Release of Meanings

Noemi Stoichkova, A Textbook or Original Beginning of Modern Literary History

Christina Yordanova, Ethoses of Love

Julia Yordanova, Digitilized "Alice"

 

About Authors

Abstracts