Skip to content Skip to navigation

Етика на публикуване

ЕТИКА НА ПУБЛИКУВАНЕ

 

Списание ЛИТЕРАТУРАТА  одобрява и зачита нормите на поведение и международните стандарти, които са установени от Committee on Publication Ethics (COPE)  и могат да се намерят безплатно на техния уебсайт – http://publicationethics.org/. Документите в тази връзка включват Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors и Code of Conduct for Journal Publishers  -https://publicationethics.org/files/Code_of_conduct_for_journal_editors_Mar11.pdf

Списание ЛИТЕРАТУРАТА  държи на честното и професионално отношение във всички аспекти от публикационната дейност. Публикуват се оригинални текстове, значими за интелектуалната общност, представени във възможно най-добрата форма и според най-високите стандарти. Същите високи стандарти спазват  нашите автори и рецензенти. Автентичност, почтеност и честни отношения – от страна на авторите и справедливост, обективност и конфиденциалност – от страна на редакторите и рецензентите са сред приоритетите, които ни помагат да постигнем целта си.

Списание ЛИТЕРАТУРАТА цени високо труда и времето на своите автори. По тази причина редакторите се запознават с темата на ръкописа, подаден чрез Scholar One System, и своевременно информират автора в кой от следващите броеве може да бъде включен. Авторът запазва правото да оттегли ръкописа си и да го публикува в друго издание, като ЛИТЕРАТУРАТА се задължава да уважи това решение и да не публикува текста. Рецензентът е длъжен в двумесечен срок да регистрира рецензията в Scholar One System.

 

Задължения на редакторите:

-  трябва да се стремят да отговарят на нуждите на читателите и авторите;

- трябва да се съобразят с желанието на автора, ако той поиска да оттегли своя текст, като това не трябва се отразява на бъдещото сътрудничество с него;

- трябва да се стремят постоянно да подобряват своето списание;

- трябва да прилагат механизми, които да гарантират качеството на материалите, които публикуват;

- трябва да защитават свободата на изразяване;

- трябва да поддържат интегритета на академичната документация;

- трябва да изключват възможността бизнес нуждите да компрометират интелектуалните и етичните стандарти;

- трябва  винаги да са готови да публикуват корекции, разяснения, опровержения и извинения, когато това е необходимо;

- трябва да вземат честни и безпристрастни решения, без да се ръководят от комерсиални съображения, като следва да осигурят справедлив и компетентен процес на рецензиране;

- трябва да прилагат редакционна политика, която стимулира максимална прозрачност, изчерпателна и достоверна информация;

- трябва да следят за запазването на анонимността на автора, като не придвижват ръкописи за рецензиране, докато той не премахне идентифициращите го данни

- трябва да изпращат на рецензентите текстове само в Scholar One System, като по този начин се гарантира процесът на независимо оценяване чрез двойно сляпо, анонимно  рецензиране. То предполага, че рецензентът и авторът нямат никаква информация един за друг, включително за институциите, които представляват;

- трябва да следят за спазване на двумесечния срок за изпращане на готовата рецензия в Scholar One System

- трябва да се грижат за запазването на интегритета на публикуваното чрез нанасянето на корекции;

- трябва да проверяват за авторска оригиналност всеки текст през StrikePlagiarism.com plugin, част от електронната система за обучение на Софийски университет „Св. Климент Охридски“- https://elearn.uni-sofia.bg

- трябва да не толерират опити за измама или плагиатство;

- трябва да проверяват всяка предполагаема злоупотреба;

-  ако се докаже, че един текст нарушава настоящите етични правила, редакторите трябва да вземат решение да не бъде публикуват той;

- трябва да следят за адекватното попълване на Декларацията за поверителност и съгласие, до която всеки автор има достъп. Вниманието на редакторите да е съсредоточено върху следните изисквания: текстът да е авторски, да не е публикуван в друго издание и авторът да дава съгласие за включването в брой на списанието; авторът да потвърждава, че няма конфликт на интереси с ЛИТЕРАТУРАТА.

- не трябва да одобряват за публикуване текст, който не отговаря на изискванията на Декларацията за поверителност и съгласие.

 

Задължения на рецензентите:

-   трябва да вземат честни и безпристрастни решения, без да се ръководят от комерсиални съображения, като следва да спазват справедлив и компетентен процес на рецензиране

-   могат да рецензират текст единствено в Scholar One System, като по този начин се гарантира процесът на независимо оценяване чрез двойно сляпо, анонимно рецензиране

-   не трябва по никакъв начин да издават на автора своята самоличност и институционална принадлежност при изготвяне на рецензията в Scholar One System

-  трябва да прилагат редакционната политика, която стимулира максимална прозрачност, изчерпателност, достоверност на сведенията и пълна анонимност между автор и рецензент

-  трябва да спазват двумесечния срок за изпращане на готовата рецензия в Scholar One System

-  трябва да се грижат за запазване на интегритета на публикуваното чрез нанасяне на корекции в текстовете и своевременно да уведомяват редакторите при съмнения в предполагаеми злоупотреби в публикациитe

-  имат право да препоръчват текст за публикуване след редактиране от автора, като анонимността и на двете страни се гарантира от Scholar One System

-  трябва да не толерират опити за измама или плагиатство

 

Задължения на авторите:

 

- трябва да подадат ръкописите си в  Scholar One System, а кратко си (творческобиографично) представяне да изпратят допълнително на имейлите на редакторите

- трябва да представят статии, съобразени с етичните правила на списанието;

-  трябва да потвърдят чрез Декларацията за поверителност и съгласие, както и Scholar One System,  че текстове им са авторски; не са публикувани в други издания.  Авторите трябва да дават съгласие за включването в брой на списанието и да заявяват, че нямат конфликт на интереси с ЛИТЕРАТУРАТА.

- трябва да се придържат към  Изискванията за публикуване - https://naum.slav.uni-sofia.bg/literaturata/requirements , като съблюдават ръкописите им да са анонимни

-- нямат право да избират своите рецензенти в Scholar One System

- трябва да представят научните си резултати ясно, без да фалшифицират и манипулират данни;

- трябва да се стараят да описват методите си недвусмислено, така че откритията им да могат да бъдат потвърдени и от други учени;

- авторите са длъжни да нанесат корекции в своите статии, които са отразени в рецензиите, без да нарушават общия двумесечен срок, определен за процеса на рецензиране.