Skip to content Skip to navigation

Етика на публикуване

ЕТИКА НА ПУБЛИКУВАНЕ

 

Списание  ЛИТЕРАТУРАТА одобрява и прилага нормите на поведение и международните стандарти, които са установени от Committee on Publication Ethics (COPE),  Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors,  Code of Conduct for Journal Publishers

Списание ЛИТЕРАТУРАТА  държи на честното и професионално отношение във всички аспекти от публикационната дейност. Публикуват се оригинални текстове, значими за интелектуалната общност, представени във възможно най-добрата форма и според най-високите стандарти. Същите високи стандарти спазват  нашите автори и рецензенти. Автентичност, почтеност и честни отношения – от страна на авторите и справедливост, обективност и конфиденциалност – от страна на редакторите и рецензентите са сред приоритетите, които ни помагат да постигнем целта си.

Списание ЛИТЕРАТУРАТА цени високо труда и времето на своите автори. По тази причина редакторите се запознават с темата на ръкописа, подаден чрез Scholar One System, и своевременно информират автора в кой от следващите броеве може да бъде включен. Авторът запазва правото да оттегли ръкописа си и да го публикува в друго издание, като ЛИТЕРАТУРАТА се задължава да уважи това решение и да не публикува текста. Рецензентът е длъжен в двумесечен срок да регистрира рецензията в Scholar One System.

 

Задължения на редакторите:

- трябва да вземат честни и безпристрастни решения, без да се ръководят от комерсиални съображения, като следва да осигурят справедлив и компетентен процес на рецензиране;

- трябва да прилагат редакционна политика, която стимулира максимална прозрачност, изчерпателна и достоверна информация;

- трябва да следят за запазването на анонимността на автора, като не придвижват ръкописи за рецензиране, докато той не премахне идентифициращите го данни

- трябва да изпращат на рецензентите текстове само в Scholar One System, като по този начин се гарантира процесът на независимо оценяване чрез двойно сляпо, анонимно  рецензиране. То предполага, че рецензентът и авторът нямат никаква информация един за друг, включително за институциите, които представляват;

- трябва да следят за спазване на двумесечния срок за изпращане на готовата рецензия в Scholar One System

- трябва да се грижат за запазването на интегритета на публикуваното чрез нанасянето на корекции;

- трябва да проверяват за авторска оригиналност всеки текст през StrikePlagiarism.com plugin, част от електронната система за обучение на Софийски университет „Св. Климент Охридски“- https://elearn.uni-sofia.bg

- трябва да не толерират опити за измама или плагиатство;

- трябва да проверяват всяка предполагаема злоупотреба;

-  ако се докаже, че един текст нарушава настоящите етични правила, редакторите трябва да вземат решение да не бъде публикуват той;

- трябва да следят за адекватното попълване на Декларацията за поверителност и съгласие, до която всеки автор има достъп. Вниманието на редакторите да е съсредоточено върху следните изисквания: текстът да е авторски, да не е публикуван в друго издание и авторът да дава съгласие за включването в брой на списанието; авторът да потвърждава, че няма конфликт на интереси с ЛИТЕРАТУРАТА.

- не трябва да одобряват за публикуване текст, който не отговаря на изискванията на Декларацията за поверителност и съгласие.

 

Задължения на рецензентите:

-   трябва да вземат честни и безпристрастни решения, без да се ръководят от комерсиални съображения, като следва да спазват справедлив и компетентен процес на рецензиране

-   могат да рецензират текст единствено в Scholar One System, като по този начин се гарантира процесът на независимо оценяване чрез двойно сляпо, анонимно рецензиране

-   не трябва по никакъв начин да издават на автора своята самоличност и институционална принадлежност при изготвяне на рецензията в Scholar One System

-  трябва да прилагат редакционната политика, която стимулира максимална прозрачност, изчерпателност, достоверност на сведенията и пълна анонимност между автор и рецензент

-  трябва да спазват двумесечния срок за изпращане на готовата рецензия в Scholar One System

-  трябва да се грижат за запазване на интегритета на публикуваното чрез нанасяне на корекции в текстовете и своевременно да уведомяват редакторите при съмнения в предполагаеми злоупотреби в публикациитe

-  имат право да препоръчват текст за публикуване след редактиране от автора, като анонимността и на двете страни се гарантира от Scholar One System

-  трябва да не толерират опити за измама или плагиатство

 

Задължения на авторите:

 

- трябва да подадат ръкописите си в  Scholar One System, а кратко си (творческобиографично) представяне да изпратят допълнително на имейлите на редакторите

- трябва да представят статии, съобразени с етичните правила на списанието;

-  трябва да потвърдят чрез Декларацията за поверителност и съгласие, както и Scholar One System,  че текстове им са авторски; не са публикувани в други издания.  Авторите трябва да дават съгласие за включването в брой на списанието и да заявяват, че нямат конфликт на интереси с ЛИТЕРАТУРАТА.

- трябва да се придържат към  Изискванията за публикуване - https://naum.slav.uni-sofia.bg/literaturata/requirements , като съблюдават ръкописите им да са анонимни

-- нямат право да избират своите рецензенти в Scholar One System

- трябва да представят научните си резултати ясно, без да фалшифицират и манипулират данни;

- трябва да се стараят да описват методите си недвусмислено, така че откритията им да могат да бъдат потвърдени и от други учени;

- авторите са длъжни да нанесат корекции в своите статии, които са отразени в рецензиите, без да нарушават общия двумесечен срок, определен за процеса на рецензиране.