Skip to content Skip to navigation

Етика на публикуване

ЕТИКА НА ПУБЛИКУВАНЕ

 

Списание ЛИТЕРАТУРАТА  одобрява и зачита нормите на поведение и международните стандарти, които са установени от Committee on Publication Ethics (COPE)  и могат да се намерят безплатно на техния уебсайт – http://publicationethics.org/. Документите в тази връзка включват Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors,  Code of Conduct for Journal Publishers  -https://publicationethics.org/files/Code_of_conduct_for_journal_editors_..., COPE Conflict of Interest Policy on https://publicationethics.org/competinginterests и Handling competing interests: https://publicationethics.org/resources/discussion-documents/handling-competing-interests-january-2016-0#:~:text=Key%20points,of%20the%20individual%20or%20organisation

 

Списание ЛИТЕРАТУРАТА държи авторите, редакторите, рецензентите и читателите да бъдат запознати и да спазват Политиката за конфликт на интереси, която е съобразена с COPE Conflict of Interest Policy on https://publicationethics.org/competinginterests и Handling competing interests: https://publicationethics.org/resources/discussion-documents/handling-competing-interests-january-2016-0#:~:text=Key%20points,of%20the%20individual%20or%20organisation:

Всеки автор е длъжен да разкрие своята принадлежност и източници на финансиране на проекта, които могат да предизвикат конфликт на интереси.

Задължително авторът трябва да предостави информация за:  

-    институционалната си принадлежност

-    информация за финансиране, ако има такова

-    конкурентни интелектуални или финансови интереси в последните 5 години

Всичко това авторът декларира по време на подаването на ръкописа през системата ScholarOne и носи отговорност за подадената информация.

Всеки автор, редактор рецензент и читател трябва да се запознае с действията, които се предприемат при съмнение за конфликт на интереси: https://publicationethics.org/sites/default/files/conflict-of-interest-publlished-article-cope-flowchart-v2.pdf

Ако редакторите се усъмнят в прозрачността на процеса и докажат неточности, запазват правото си да отхвърлят ръкописа.

Ако постъпи анонимен доклад за нарушение на Политиката за конфликт на интереси, при чиято проверка се докаже нарушение, редакторите запазват правото си да отхвърлят ръкописа.

Всеки читател на списание ЛИТЕРАТУРАТА може да сезира редакторите за нередност, като те са задължени да запазят неговата анонимност.

Редакторите са длъжни да спазват субординацията, посочена в Редактори https://naum.slav.uni-sofia.bg/literaturata/editors.

Решенията както на редакционния екип, така и на реакционния съвет подлежат на обсъждане с оглед на опазването на интегритета на изданието, ако има съмнение за нарушение на някоя от политиките.

Членовете на редакционния екип и редакционния съвет могат да бъдат сменени, ако:

-    работата им за друго списание би довела до конфликт на интереси,

-    често допускат ръкописи, които не отговарят на изискванията,

-    бъде доказано, че не спазват нормите за поведение и международните стандарти, които са установени от Committee on Publication Ethics

Редакторите имат правото да предлагат нови членове на екипа, които са доказани учени в своята сфера, спазват нормите за поведение и международните стандарти, които са установени от Committee on Publication Ethics.

Недопустимо е членовете на редакционния екип да имат правомощия за вземане на решения в две или повече списания, които се конкурират за едни и същи ръкописи.

Недопустимо е редакторите да приемат покана за гост-редактор от конкурентно списание за инициатива, която може да бъде публикувана в настоящото списание.

От самото си създаване преди 16 години списание ЛИТЕРАТУРАТА кани в своя екип учени, чиито научни интереси са публични; редактори, които са доказали своя професионализъм; не допуска в своя екип редактори, които биха нарушили нормите за поведение и международните стандарти.
Ако ЛИТЕРАТУРАТА реши да покани нов член в екипа си, то списанието задължително изисква списък с научните интереси и приноси на кандидата.

Анонимните рецензенти в списанието изготвят рецензиите си, като спазват всички правила, посочени в настоящата етика. Рецензентите на списанието са само хабилитирани лица. За всеки брой те изготвят средно по 4 анонимни рецензии.

Рецензиите се одобряват от членове на редакционния екип, които имат равни права и се задължават да спазват правилата, описани в настоящата етика.

Ако възникне конфликт, то той се обсъжда от всички редактори и своевременно се взема решение с мнозинство.

Списание ЛИТЕРАТУРАТА  държи на честното и професионално отношение във всички аспекти от публикационната дейност. Публикуват се оригинални текстове, значими за интелектуалната общност, представени във възможно най-добрата форма и според най-високите стандарти. Същите високи стандарти спазват  нашите автори и рецензенти. Автентичност, почтеност и честни отношения – от страна на авторите и справедливост, обективност и конфиденциалност – от страна на редакторите и рецензентите са сред приоритетите, които ни помагат да постигнем целта си.

Списание ЛИТЕРАТУРАТА цени високо труда и времето на своите автори. По тази причина редакторите се запознават с темата на ръкописа, подаден чрез Scholar One System, и своевременно информират автора в кой от следващите броеве може да бъде включен. Авторът запазва правото да оттегли ръкописа си и да го публикува в друго издание, като ЛИТЕРАТУРАТА се задължава да уважи това решение и да не публикува текста. Рецензентът е длъжен в двумесечен срок да регистрира рецензията в Scholar One System.

Списание ЛИТЕРАТУРАТА държи всички автори и читатели да бъдат запознати и да спазват Политиката за авторство, за да прилагат етичните задължения и изисквания на списанието.

Критерии за авторство:

Авторът да има съществен принос за концепцията на текста, анализа или интерпретацията на данните;

И

Авторът да носи отговорност за написването на текста и за критичното му преглеждане относно интелектуалното съдържание;

И

Авторът да осъществява окончателното одобрение на версията, която ще бъде публикувана;

 И

Авторът да носи отговорност за всички аспекти на работата, като гарантира, че въпросите, свързани с точността или целостта на която и да е част от нея, се разглеждат по подходящ начин.

 

Когато авторски колектив е създал текста:

Всеки член на екипа трябва да отговаря на посочените критерии за авторство;

Да има равен глас с всички останали при одобрение на окончателния ръкопис;

Да поема отговорност за своята част от текста;

Да има доверие на своите колеги, че почтено извършват своята работа;

От всеки член на екипа се  очаква да попълни Декларацията за поверителност и съгласие;

Авторите, които не  отговарят горепосочените критерии за авторство, не трябва да бъдат признати за автори, но трудът им трябва да бъде оценен, като бъдат посочени имената и конкретният им принос.

 

Задължения на редакторите:

-  трябва да се стремят да отговарят на нуждите на читателите и авторите;

- трябва да се съобразят с желанието на автора, ако той поиска да оттегли своя текст, като това не трябва се отразява на бъдещото сътрудничество с него;

- трябва да се стремят постоянно да подобряват своето списание;

- трябва да прилагат механизми, които да гарантират качеството на материалите, които публикуват;

- трябва да защитават свободата на изразяване;

- трябва да поддържат интегритета на академичната документация;

- трябва да изключват възможността бизнес нуждите да компрометират интелектуалните и етичните стандарти;

- трябва  винаги да са готови да публикуват корекции, разяснения, опровержения и извинения, когато това е необходимо;

- трябва да вземат честни и безпристрастни решения, без да се ръководят от комерсиални съображения, като следва да осигурят справедлив и компетентен процес на рецензиране;

- трябва да прилагат редакционна политика, която стимулира максимална прозрачност, изчерпателна и достоверна информация;

- трябва да следят за запазването на анонимността на автора, като не придвижват ръкописи за рецензиране, докато той не премахне идентифициращите го данни

- трябва да изпращат на рецензентите текстове само в Scholar One System, като по този начин се гарантира процесът на независимо оценяване чрез двойно сляпо, анонимно  рецензиране. То предполага, че рецензентът и авторът нямат никаква информация един за друг, включително за институциите, които представляват;

- трябва да следят за спазване на двумесечния срок за изпращане на готовата рецензия в Scholar One System

- трябва да се грижат за запазването на интегритета на публикуваното чрез нанасянето на корекции;

- трябва да проверяват за авторска оригиналност всеки текст през StrikePlagiarism.com plugin, част от електронната система за обучение на Софийски университет „Св. Климент Охридски“- https://elearn.uni-sofia.bg

- трябва да не толерират опити за измама или плагиатство;

- трябва да проверяват всяка предполагаема злоупотреба;

-  ако се докаже, че един текст нарушава настоящите етични правила, редакторите трябва да вземат решение да не бъде публикуват той;

- трябва да следят за адекватното попълване на Декларацията за поверителност и съгласие, до която всеки автор има достъп. Вниманието на редакторите да е съсредоточено върху следните изисквания: текстът да е авторски, да не е публикуван в друго издание и авторът да дава съгласие за включването в брой на списанието; авторът да потвърждава, че няма конфликт на интереси с ЛИТЕРАТУРАТА.

- не трябва да одобряват за публикуване текст, който не отговаря на изискванията на Декларацията за поверителност и съгласие.

 

Задължения на рецензентите:

-   трябва да вземат честни и безпристрастни решения, без да се ръководят от комерсиални съображения, като следва да спазват справедлив и компетентен процес на рецензиране

-   могат да рецензират текст единствено в Scholar One System, като по този начин се гарантира процесът на независимо оценяване чрез двойно сляпо, анонимно рецензиране

-   не трябва по никакъв начин да издават на автора своята самоличност и институционална принадлежност при изготвяне на рецензията в Scholar One System

-  трябва да прилагат редакционната политика, която стимулира максимална прозрачност, изчерпателност, достоверност на сведенията и пълна анонимност между автор и рецензент

-  трябва да спазват двумесечния срок за изпращане на готовата рецензия в Scholar One System

-  трябва да се грижат за запазване на интегритета на публикуваното чрез нанасяне на корекции в текстовете и своевременно да уведомяват редакторите при съмнения в предполагаеми злоупотреби в публикациитe

-  имат право да препоръчват текст за публикуване след редактиране от автора, като анонимността и на двете страни се гарантира от Scholar One System

-  трябва да не толерират опити за измама или плагиатство

 

Задължения на авторите:

 

- трябва да подадат ръкописите си в  Scholar One System, а кратко си (творческобиографично) представяне да изпратят допълнително на имейлите на редакторите

- трябва да представят статии, съобразени с етичните правила на списанието;

-  трябва да потвърдят чрез Декларацията за поверителност и съгласие, както и Scholar One System,  че текстове им са авторски; не са публикувани в други издания.  Авторите трябва да дават съгласие за включването в брой на списанието и да заявяват, че нямат конфликт на интереси с ЛИТЕРАТУРАТА.

- трябва да се придържат към  Изискванията за публикуване - https://naum.slav.uni-sofia.bg/literaturata/requirements , като съблюдават ръкописите им да са анонимни

-- нямат право да избират своите рецензенти в Scholar One System

- трябва да представят научните си резултати ясно, без да фалшифицират и манипулират данни;

- трябва да се стараят да описват методите си недвусмислено, така че откритията им да могат да бъдат потвърдени и от други учени;

- авторите са длъжни да нанесат корекции в своите статии, които са отразени в рецензиите, без да нарушават общия двумесечен срок, определен за процеса на рецензиране.