Skip to content Skip to navigation

Анонимно рецензиране

Анонимно рецензиране

Процесът по независимото двойно сляпо, анонимно рецензиране следва стъпките:

  • Статията се изпраща на двама рецензенти за оценяване, които са избрани от редакторите, съгласно следните изисквания: хабилитирани учени; учени с присъствие в международен контекст; учени, които се съгласяват да спазват правилата за независимо оценяване чрез двойно сляпо, анонимно  рецензиране, гарантирани и от Scholar One System.
  • Рецензентите оценяват компетентно и безпристрастно текста и го препоръчват за публикуване или за отхвърляне. Те могат за препоръчат и даден текст да се публикува след нанасяне на съответните корекции. Чрез Scholar One System авторът своевременно се уведомява за решенията на рецензентите, като се гарантира анонимността им.
  • За трудове, претърпели корекции, рецензентите се информират за качеството на редактирания текст в Scholar One System.
  • На автора (авторите) се изпраща(т) писмено потвърждение за приемането на публикацията  чрез Scholar One System.
  • Процесът по рецензирането отнема максимум два месеца.