Skip to content Skip to navigation

Год. XIII (2019), кн. 22

Канонът в новото хилядолетие

Броят в pdf

literaturata - issue 22

Съдържание

Лонгкси Занг. Канон и световна литература (Прев. от английски: Ружа Мускурова) / 9

Алистър Фаулър. Жанр и литературен канон (Прев. от английски: Георги Георгиев) / 21

Тадеуш Шчербовски. Литературният канон като временен изход в интенционалните игри  (Прев. от руски: Румяна Евтимова) / 58

Дилън Сухер. „... моето разбиране за същността на литературния анализ произтича от... желанието за създаване на общност и следването на етическа цел“ (Интервю с Дейвид Дамрош) (Прев. от английски: Ружа Мускурова) / 69

Иван Иванов. Войните за литературния канон в културната динамика на новия век / 85

Критиката между маргиналията и актуалността. Разговор, проведен на 15.11.2018 г. в СУ „Св. Климент Охридски“ / 109

Вера Каплицка Якимова. Литературният канон – изгубен и намерен в превода / 134

Венцеслав Шолце. Лабиринти на нормативното: проблематичната реторика на „Д-р Кръстев като литературен критик“ на Симеон Радев / 151

Цветан Ракьовски. Универсализмът като конформизъм в поезията на Димитър Пантелеев / 176

Евдокия Борисова. Архитектурен канон и литературен канон, или войната за една чешма / 195

 

Дебюти

Елена Йонина. Мълчанието в творчеството на Йордан Йовков / 221

Здравко Ловчалиев. Из художествения свят на Йордан Йовков и Георги Райчев – разноречия и приплъзвания. Измеренията на греха – междутекстов анализ на разказа „Албена“ и повестта „Грях“ / 232

 

Отзиви

Катя Станева. Вкореняване: литературна история и жанрология / 252

Кристина Колева. Поглед върху литературата от медицинска гледна точка / 258

 

За авторите / 265

Изисквания към материалите за публикация в сп. „Литературата“ / 277