Skip to content Skip to navigation

Изисквания за публикуване

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ МАТЕРИАЛИТЕ ЗА ПУБЛИКАЦИЯ В

 СП. „ЛИТЕРАТУРАТА“

 

Уважаеми колеги,

 

Пред Вас е сп. „Литературата”, което от 2007 г. излиза в този  възстановен/обновен формат. Неговата периодичност е две книжки в рамките на календарната година. Първата - „лятната”, излиза през юни-юли, а втората - „зимната” - през месеците ноември-декември.

 Основна грижа на екипа е качеството на предлаганите за печат  публикации, подложени и на двойно сляпо, анонимно рецензиране. Всички предоставени статии се оценяват анонимно от двама рецензенти, които дават становища независимо един от друг. Приемането на предложените ръкописи е съобразено с препоръките на рецензентите. Крайното решение относно публикуването на материалите се взима от редакционната колегия.

Технически изисквания към текстовете:

Редакционният екип на сп. „Литературата”, съгласно международно възприетите изисквания за обработка и публикуване на научните изследвания за реферирането и индексирането им, Ви уведомява за техническите изисквания към текстовете, предложени за публикуване в изданието на Факултета по славянски филологии.

  1. Работи се на 12 n Times New Roman
  2. Обемът на статиите е до 25 страници и 45 000 знака (заедно с интервалите), а на рецензиите до 5 страници и 9000 знака.
  3. Към материалите на ръкописа с библиографията се включват още и следните задължителни елементи:

- заглавие на статията: на български и английски език до 50 думи

- анотация на английски език – 200 думи

- от 3 до 10 ключови думи на английски език

- кратко (творческобиографично) представяне на автора, което НЕ присъства в основния ръкопис, подаден в Scholar One System, а се изпраща допълнително на имейлите на редакторите

  4. При подчертаване на отделни елементи в текста се използва само курсив (Italic). Болд се използва само в заглавията.

  5. Библиографският списък се оформя под надслов „Използвана литература”, която включва само цитирани заглавия. Те се подреждат по азбучен ред, като се отделят единиците на кирилица и латиница: първо се дават тези на кирилица.

  6. Цитиранията имат следния синтаксис:

- фамилно име на автора, последвано от запетая и интервал

- съкратеното инициално лично име на автора, следвано от точка и интервал след нея

- заглавието на статията или монографията, която се изписва с прав шрифт (Normal), последвана от точка и интервал след нея

- при цитиране на сборници следва предлогът „В”, след който се поставя двоеточие и интервал. При заглавията на латиница се използва предлогът „In”, независимо от езика на съответното заглавие

- следват имената на съставителите или редакторите, изписани по същия начин като при автора на статия

- след тях се изписва в курсив (Italic) заглавието на сборника, последвано от точка и интервал

- поредносттта е на града, в който е издадена библиографската единица, изписан с цяло име и последван от запетая

- издателството, поставено в кавички и последвано от запетая

- при цитиране на сборник накрая се посочват началната и крайната страница на статията в него. Страниците са разделени с голямо тире без интервал и накрая се поставя точка

- при цитиране от периодично издание след заглавието на статията се поставят //, последвани от интервал. След това се посочва годината на издаването (без годишнината), следва запетая и интервал, а след тях знакът № и цифрата на броя. След него се поставя точка и интервал, а след тях началната и крайна страница на цитираната статия (по вече описания начин в предходния пункт).

-  в цитираната библиография на кирилица след библиографското описание в скоби се дава транслитерация на това библиографско описание.

- цитирането вътре в текста на автори на латиница е в скоби с фамилията, годината и (ако има) посочване на страница на цитирания автор: (Popov 1984: 234)

- цитирането вътре в текста на автори на кирилица е в скоби с фамилията - на кирилица и транслитерирана - плюс годината и (ако има) страница: (Попов/Popov 1984: 234)

- всеки автор транслитерира цитираната си литература, която е на кирилица.

               За транслитериране на източниците на български език може да ползвате:  https://slovored.com/transliteration/(link is external)

               За транслитериране на източниците на руски език може да ползвате:  http://translit.ru(link is external)

 

Напомняме, че индексаторите държат цитиранията да са предимно от последните 5 години, което е знак за научната осведоменост на автора в актуалната ситуация, както и че е добре да се избягват самоцитиранията, които деформират статистиките в платформата. При позоваване на собствени предходни изследвания използвайте бележки под линия.

 

  7. Рецензиите трябва да имат заглавие и да посочват пълните библиографски данни за рецензираната книга. Те се подчиняват на всички горепосочени изисквания при представяне на информация за техния автор и при цитиране.

  8. Поради необходимостта да се спазва регулярност на излизане на списанието – два пъти годишно (в началото на лятото и преди Коледа), обръщаме особено внимание за стриктното спазване на сроковете за предаване на материалите – най-късно два месеца след тяхната поръчаност.

  9. Сп. „Литературата” публикува само текстове, които са писани специално за  съответния тематичен брой или най-малкото – настоящата публикация е първата им печатна. Редколегията не носи отговорност за последващо използване на труда. Авторът на текста отговаря  за оригиналността му.

10. Сп. „Литературата“ приема единствено текстове, които кандидатстват за публикуване през Scholar One System.

Благодарим за коректността и разбирането, които са в интерес на филологическата ни гилдия.