Skip to content Skip to navigation

Изисквания за публикуване

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ МАТЕРИАЛИТЕ ЗА ПУБЛИКАЦИЯ В

 СП. „ЛИТЕРАТУРАТА“

 

Уважаеми колеги,

 

Пред Вас е сп. „Литературата”, което от 2007 г. излиза в този  възстановен/обновен формат. Неговата периодичност е две книжки в рамките на календарната година. Първата - „лятната”, излиза през юни-юли, а втората - „зимната” - през месеците ноември-декември.

 Основна грижа на екипа е качеството на предлаганите за печат  публикации, които са подложени и на сляпо, двойно анонимно рецензиране. Всички предоставени материали се оценяват анонимно от двама рецензенти, които дават становище независимо един от друг. Приемането на предложените ръкописи е съобразено с препоръките на рецензентите. Крайното решение относно публикуването на материалите се взима от редакционната колегия.

Технически изисквания към текстовете:

Редакционният екип на сп. „Литературата” съгласно международно възприетите изисквания за обработка и публикуване на научните изследвания за реферирането и индексирането им Ви уведомява за техническите изисквания към текстовете, предложени за публикуване в изданието на Факултета по славянски филологии.

  1. Работи се на 12 n Times New Roman
  2. Обемът на статиите е до 25 страници и 45 000 знака (заедно с интервалите), а на рецензиите до 5 страници и 9000 знака.
  3. Към материалите на ръкописа с библиографията се включват още и следните задължителни елементи:

- името на автора/авторите: на български и английски език

- местоработата им

- имейл-адрес

- заглавие на статията: на български и английски език

- анотация на английски език

- до 5/7 ключови думи на английски език

- кратко (творческобиографично) представяне на автора

  4. При подчертаване на отделни елементи в текста се използва само курсив (Italic). Болд се използва само в заглавията.

  5. Библиографският списък се оформя под надслов „Използвана литература”, която включва само цитирани заглавия. Те се подреждат по азбучен ред, като се отделят единиците на кирилица и латиница: първо се дават тези на кирилица.

  6. Цитиранията имат следния синтаксис:

- фамилно име на автора, последвано от запетая и интервал

- съкратеното инициално лично име на автора, следвано от точка и интервал след нея

- заглавието на статията или монографията, която се изписва с прав шрифт (Normal), последвана от точка и интервал след нея

- при цитиране на сборници следва предлогът „В”, след който се поставя двоеточие и интервал. При заглавията на латиница се използва предлогът „In”, независимо от езика на съответното заглавие

- следват имената на съставителите или редакторите, изписани по същия начин като при автора на статия

- след тях се изписва в курсив (Italic) заглавието на сборника, последвано от точка и интервал

- поредносттта е на града, в който е издадена библиографската единица, изписан с цяло име и последван от запетая

- издателството, поставено в кавички и последвано от запетая

- при цитиране на сборник накрая се посочват началната и крайната страница на статията в него. Страниците са разделени с голямо тире без интервал и накрая се поставя точка

- при цитиране от периодично издание след заглавието на статията се поставят //, последвани от интервал. След това се посочва годината на издаването (без годишнината), следва запетая и интервал, а след тях знакът № и цифрата на броя. След него се поставя точка и интервал, а след тях началната и крайна страница на цитираната статия (по вече описания начин в предходния пункт).

-  в цитираната библиография на кирилица след библиографското описание в скоби се дава транслитерация на това библиографско описание.

- цитирането вътре в текста на автори на латиница е в скоби с фамилията, годината и (ако има) посочване на страница на цитирания автор: (Popov 1984: 234)

- цитирането вътре в текста на автори на кирилица е в скоби с фамилията - на кирилица и транслитерирана - плюс годината и (ако има) страница: (Попов/Popov 1984: 234)

- всеки автор транслитерира цитираната си литература, която е на кирилица.

               За транслитериране на източниците на български език може да ползвате:  https://slovored.com/transliteration/

               За транслитериране на източниците на руски език може да ползвате:  http://translit.ru

 

Напомняме, че индексаторите държат цитиранията да са предимно от последните 5 години, което е знак за научната осведоменост на автора в актуалната ситуация, както и че е добре да се избягват самоцитиранията, които деформират статистиките в платформата. При позоваване на собствени предходни изследвания използвайте бележки под линия.

 

   7. Рецензиите трябва да имат заглавие и да посочват пълните библиографски данни за рецензираната книга. Те се подчиняват на всички горепосочени изисквания при представяне на информация за техния автор и при цитиране.

  8. Поради необходимостта да се спазва регулярност на излизане на списанието – два пъти годишно (в началото на лятото и преди Коледа), обръщаме особено внимание за стриктното спазване на сроковете за предаване на материалите – най-късно три месеца след тяхната поръчаност.

  9. Сп. „Литературата” публикува само текстове, които са писани специално за  съответния тематичен брой или най-малкото – настоящата публикация е първата им печатна. Редколегията не носи отговорност за последващо използване на труда. Авторът на текста отговаря  за оригиналността му.

Благодарим за коректността и разбирането, които са в интерес на филологическата ни гилдия.