Skip to content Skip to navigation

За списанието

Списание „Българска реч〞е издание на Факултета по славянски филологии при Софийския университет "Св. Климент Охридски" съвместно с Фондация „Проф. Максим Младенов〞.

Уважаеми читатели!

Списание Българска реч се обръща към всички, които ратуват за съхраняване, обогатяване и развитие на българския език, които се интересуват от въпросите, свързани с културата на речта и езиковото поведение, да съдействат със своите мнения, препоръки и предложения, за да може списанието да изпълни целите и предназначението си, като общува непосредствено със своите читатели.

Идеята за издаване на научнопопулярно списание за езикова култура, обмисляна дълго и внимателно, е свързана с дейността за изграждане и обогатяване на езиковата култура и правилното използване на българския език. С названието си списанието в определен смисъл продължава родолюбивото дело на видните български езиковеди Стефан Младенов, Александър Т.-Балан и Беньо Цонев, които през 1912 г. заедно със Ст. Аргиров започват да издават списание "Българска реч", чиято задача е "да напътва към стройна и правилна реч". За съжаление списанието излиза само една година.

Без да е пряк приемник на споменатото издание, списание "Българска реч" излиза с първата си книжка през 1995 г. То се ръководи от идеята, че грижата за повишаване на езиковата култура не може да има кампаниен характер. Тя трябва да е постоянна и да бъде задължение на просветните дейци, преподавателите, на всички деятели в областта на културата и просветата.

В съответствие с концепцията и задачите на списанието в него са обособени  отделни рубрики (или раздели), които насочват читателите и авторите към проблематиката на публикуваните изследвания.

Най-голямо внимание се отделя на проучванията, насочени към отношението между език и реч, за които са обособени рубриките Език и стил, Език и норма, Езикова култура и обучение, Българското словно богатство и др.

Идеята да се отразява свързаността на езика с историята и културата на неговите носители (потребители) е отразена в рубриките Език и общество, Етнокултура и реч, Из историята на българския език, Българският език и неговите диалекти.

Към традицията и историографията на българската езиковедска наука са насочени пувликациите в Имена в българската наука и култура, които информират за кръгли годишнини на български и чуждестранни учени, допринесли за развитието на българистичната наука. С особените приноси в българистиката са свързани и издаваните юбилейни книжки, посветени на заслужили дейци в областта на българското езикознание.

Списание "Българска реч" редовно отразява научни събития и прояви и представя с рецензии и анотации новоизлезли езиковедски трудове.

Списанието излиза с три книжки годишно.

От 2010 г. е учреден редакционен съвет, в чийто състав са включени известни чуждестранни българисти, които прояват траен интерес към списанието и съдействат за неговото издаване.

Ключова дума: