Skip to content Skip to navigation

Авторско право

Авторско право

Статиите (текстовете), публикувани в сп. „Литературата“ са отговорност на автора, те трябва да се отпечатват за първи път в списанието. Издателят не носи отговорност за последващо използване на труда.

Списанието не изисква такса за публикуване. Всеки автор има право на една авторска бройка. Хонорари за статиите не се заплащат. Преводите се хоноруват.

Ако се препечатва статия от някой брой на списанието, трябва това изрично да е указано и да е получено съгласието на „Литературата“.

Български

Year XIII (2019), issue 22

The canon in the new millennium

Issue in pdf

Contents

Longxi Zhang. Canon and World Literature (Transl. from Englishby Ruzha Muskurova) / 9

Alastair Fowler. Genre and the Literary Canon (Transl. from Englishby Georgi Georgiev) / 21

Tadeusz Szczerbowski. The Literary Canon as a Temporary Resultof Intentional Play (Transl. from Russianby Rumyana Evtimova / 58

Undefined

Год. XII (2018), кн. 21

Куиър теории

Броят в pdf

Съдържание

 

Ханс Бертенс, Куиър теория

(прев. от английски Ружа Мускурова) / 9

Лий Еделман, Бъдещето е детска работа

(прев. от английски Мария Делчева) / 21

Сара Ахмед, Куиър чувства

(прев. от английски Филип Стоилов) / 58

Беатрис Пресиадо, Фармакопорнографската ера

(прев. от испански Теодора Цанкова) / 101

Карл Шуновер, Розалинд Галт, Куиър, свят, кино

Български

Год. XII (2018), кн. 20

Мигрантски литератури

Броят в pdf

Съдържание

Гаятри Чакраворти Спивак, Преосмисляне на компаративизма (прев. от английски Ружа Мускурова) / 9

Жул Дюпюи, Мигрантска литература (прев. от френски Павлина Рибарова) / 33

Български
Гилин, Р. авт, 1982. Морфологична класификация на определителния член в българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 8(3), с-ци16–22.
Герджиков, Г. авт, 1990. Развоят на индоевропейските езици към аналитизъм и някои всеобщи типологични зависимости. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 15(4–5), с-ци151–157.
Герджиков, Г. авт, 1983. Тенденцията към аналитизъм – определение, метод за измерване, причини, следствия. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 8(5), с-ци46–55.
Герджиков, Г. авт, 1982. Тъй нареченото преизказване и въпросът за модалните категории, които глаголът може да притежава. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 7(4), с-ци21–38.
Буров, С. авт, 1989. Към характеристиката на категорията степен в българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 14(1), с-ци24–31.

Страници

Subscribe to Св. Наум RSS