Skip to content Skip to navigation
Ayto, John (ред).. 1993. Oxford Dictionary of English Idioms. (ред)John Ayto. Oxford: Oxford University Press.
University, Cambridge, авт . 1998. Cambridge International Dictionary of Idioms. Cambridge: Cambridge University Press.
Янкова, Наталия, Мария Кръстева, Къймет Йълмаз & Айше Йълмаз, авт-ри . 2006. Използване на някои фразеологизми в обучението по български език като чужд. Научни трудове - Университет по хранителни технологии – Пловдив 53(2). 365–369.
Петрова, Анастасия, авт . 2008. Балканската фразеология – елемент от оста на времето и фрагмент от жив езиков процес. В , Балканите – език, история, култура. Международна научна конференция, 13-15 април 2007 г., Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”, 370-378. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“.

Страници

Subscribe to Св. Наум RSS