Skip to content Skip to navigation

Год. X (2016), кн. 15

Стара София

 

Анджело де Губернатис - България и българите

(прев. Радостин Желев) / 9

Николай Чернокожев - Градът - място и места на писателя

(Иван Вазов. Драски и шарки) / 29

Милена Кирова - Qui bene labuit... Константин Иречек в София,

София в Българския дневник на Иречек / 51

Клео Протохристова - Архитектурата на ар нуво и литературна София / 75

Петър Динеков - София / 91

Надежда Стоянова - В „Бодлеров костюм": щрихи към някои модни тенденции и

тяхното значение през 20-те и 30-те години на ХХ век / 103

Яница Радева - Стара София: затворът и интелектуалците / 121

Радост Железарова - Стара София през четката на стария майстор / 132

Мария Василева - Отговорно изкуство. София и нейните визуални конфликти / 143

Катя Зографова - Един ден в София на литературните музеи / 152

Изгубените дворове на литературна София. Разговор с проф. Милена Цанева / 157

Анета Рангелова - Спирка Европа - уникални документални

филми за стара София / 171

Дебюти

Евгения Генчева - Критика на превода - преводна рецепция, техники на превеждане,

връзка превод - идеология / 175


Отзиви

Майа Разбойникова-Фратева - Разходки и кулиси / 186

Чавдар Парушев - Носталгии. Леа Вайсова и колектив, „Портрети на изчезваща София" / 202

***

Old Sofia

Contents

Angelo De Gubernatis – Bulgaria and Bulgarians (transl. by Radostin Zhelev) / 9

Nikolay Chernokozhev – The City – a Place and Places of the Writer

(Ivan Vazov. Pen Sketches and Patterns) / 29

Milena Kirova – Qui bene labuit ... Konstantin Jireček in Sofia, Sofia in the

Bulgarian Diary of Jireček / 51

Kleo Protohristova – Art Nouveau Architecture and Literary Sofia / 75

Peter Dinekov – Sofia / 91

Nadezhda Stoyanova – In the “Suit of Baudelaire”: Touches to Some

Fashionable Trends and Their Importance in the 20s and 30s of the Twentieth Century / 103

Yanitsa Radeva – Old Sofia: The Prison and the Intellectuals / 121

Radost Zhelezarova – Old Sofia through the Brush of the Old Master / 132

Maria Vasileva – Responsible art. Sofia and Its Visual Conflicts / 143

Katya Zografova – One Day in the Literary Museums of Sofia / 152

Lost Yards of Literary Sofia. Interview with Prof. Milena Tsaneva / 157

Aneta Rangelova – The Stop Europe – Unique Documentaries about

Old Sofia / 171

 

Debuts

Evgenia Gencheva – Criticism of translation – translation reception, transfer

techniques, link translation-ideology / 175

 

Reviews

Maya Razboinikova-Frateva – Walks and Splitters / 186

Chavdar Parushev – Nostalgies. Lea Vaysova and an Author Тeam,

“Portraits of Disappearing Sofia” / 202

 

Аuthors / 212

Abstracts / 217