Skip to content Skip to navigation

Год. XII (2018), кн. 18

Теоретични въпроси на превода

Броят в pdf

Съдържание

Владимир Набоков, Изкуството на превода (прев. от английски Весела Генова)

Итало Калвино, По въпроса за превода (прев. от италиански Дария Карапеткова)

Уан Нин, Сесар Домингес, Сравнително литературознание и превод. Кроскултурен и интердисциплинарен поглед (прев. от испански Теодора Цанкова)

Сачин Кеткар, Има ли „индийска школа“ в преводознанието (прев. Надежда Розова)

Йоана Сиракова, В корените на преводната наука: схващания от Античността и техните разклонения

Мариана Малинова, Арабска граматика срещу гръцка логика:спорът между Абӯ Са‛ūд ас-Сūрāфū (поч. 979) и Маттā ибн Юнус (поч. 940)

Ренета Килева-Стаменова, Аспекти на преводната рецепция на творчеството на Бертолт Брехт в България

Радост Железарова, Фреквентност и междуезикова асиметрияв славяно-славянските преводи

 

РЕТРОСПЕКТИВИ

Майа Разбойникова-Фратева, Йозеф Рот: Енциклопедия на мъжественостите

 

ПРОСПЕКТИВИ

Осуги Шигео, Катастрофата, която се превръща в призрак – японската литература и философия след „11 март“ (прев. от японски Мартина Недялкова)

 

ЮБИЛЕИ: Джоузеф Конрад

Моника Малеса-Дрохомирецка, Любовта като мъка. Отношенията между жени и мъже в прозата на Конрад (прев. от полски Стелиана Александрова)

Робърт Хампсън, Из Тайните на Конрад (прев. от английски Радостин Желев)

Джон Питърс, Из Джоузеф Конрад и епистемологията на пространството (прев. отанглийски Симона Крумова)

Агата Ковол, „О, дано не започне да говори!“ – срещата лице в лице с Другия в Amy Foster (прев. от англ. Мая Ненчева)

Анна Бжозовска-Крайка, Янко Гурал: восъчна фигура от музея на полския романтизъм (прев. от английски Свилен Колев и Петя Цонева)

 

ДЕБЮТИ

Яна Якимова, Тери Пратчет и неговата поредица „Светът на Диска“ – преводи и рецепция в България

 

ОТЗИВИ

Мария Антонова-Вапцарова, Нишката на Ариадна, или Св. Никола – история и реторика

Станка Петрова-Христова, Наследено от Климент

Диляна Денчева, Книга за грешките. Изследване на Р. Железарова

Венцислав Шолце, Физиономията крал. Записки върху един дебют

Росица Чернокожева, Разказвайки себе си

 

За авторите

Abstracts

 

***

 

CONTENTS

 

Vladimir Nabokov, The Art of Translation (transl. by Vesela Genova from English)

Italo Calvino, On the Issue of Translation (transl. by Daria Karapetkova from Italian)

Wang Ning and César Domínguez, Comparative Literature and Translation: A Cross-Cultural and Interdisciplinary Perspective (transl. by Teodora Tsankova from Spanish)

Sachin Ketkar, Is There an "Indian School" of Translation Studies? (transl. by Nadezhda Rozova)

Yoana Sirakova, In the Roots of Translation Science: Concepts in Antiquity and Their Branches

Mariana Malinova, Arab Grammar Against Greek Logic: The dispute between Abu Sa'ūd as-Surāfū (died 979) and Mattha ibn Yunus (died 940)

Reneta Kileva-Stamenova, Aspects of Bertolt Brecht’s works translation reception in Bulgaria

Radost Zhelezarova, Frequency and Interlanguage Asymmetry in Slavic-Slavic Translations

 

RETROSPECTIVES

Maya Razboynikova-Frateva, Joseph Roth: An Encyclopedia of Masculinities

 

PROSPECTIVES

Osugi Shigeo, The Catastrophe that Turns to a Ghost - Japanese Literature and Philosophy after "March 11" (transl. by Martina Nedyalkova from Japanese)

 

JUBILEES: Joseph Conrad

Monica Malessa-Drohomiretska, Love as a Grief. The Relationships between Women and Men in Conrad's Prose (transl. by Steliana Aleksandrova from Polish)

Robert Hampson, From Conrad’s Secrets (transl. by Radostin Zhelev from English)

John Peters, From Joseph Conrad and the Epistemology of Space (transl. by Simona Krumova from English)

Agatha Covol , "Oh, I hope he does not start talking!" - Face-to-Face Meeting with the Other in Amy Foster (translated by Maya Nencheva)

Anna Bzhozovska-Krayka, Yanko Gural: a Wax Figure from the Museum of Polish Romanticism (transl. by Svilen Kolev and Petya Tsoneva from English)

 

DEBUTS

Yana Yakimova, Terry Pratchett and his Discworld Novels - Translations and Reception in Bulgaria

 

REVIEWS

Stanka Petrova-Hristova, Inspired by Clеment

Maria Antonova, The Ariadne’s Thread or St. Nicholas - History and Rhetoric

Dilyana Dencheva, A Book of Mistakes. A Research by R. Zhelezarova

Ventsislav Scholtse, The Physiognomy King. Notes on a debut

Rositsa Chernokozheva, Narrating Yourself

 

For the authors

Abstracts