Skip to content Skip to navigation
Резюме:

Тази книга изследва генезиса, контекста и дискурса на ранната драматургия на А. П. Чехов в пълния й корпус от тринайсет завършени творби. Проследява се как знаменитият автор формира специфичното си мислене за театър, преди да напише своите четири късни канонични пиеси (от ,Найка" до „Вишнева градина"). За първи път на български език се публикуват и осем непревеждани досега негови кратки драматургични произведения.

Божанкова Р. Хоризонти на дигиталната литература. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски"; 2013. 320 p.
Резюме:

Монографията „Хоризонти на дигиталната литература" проследява развитието на изкуството на словото в дигитална среда, като основен обект са литературните практики и ресурси в сегмента на Интернет, в който преобладава използването на кирилицата. Отделните части на книгата представят ретроспективен поглед към фазите на развитието на дигиталната литература, анализ на ключови понятия като интернет жанр и хипертекст, разгледани са образци на литературни мултимедийни проекти, киберпоезия, блоголитература, както и на печатни литературни творби, отразяващи виртуалния опит на съвременния човек. Вижданията за дигиталната текстуалност в книгата са провокация за различно четене, а оттам - и за ново знание за съвременните културни процеси и за бъдещето на литературата.

Резюме:

Съществен компонент в учебните политики на международното образование е представянето на културните различия, които са в основата на редица недоразумения при общуването на представители от различни националности. Езикът като елемент от културата е нейното комуникативно и когнитивно средство, а речевите съобщения се различават със собствена идентичност, формирана от културологичен и исторически контекст. По този начин резултатът на корелацията език: култура намира израз в продуцирания текст.
Основна предпоставка за адекватен превод от родния на чуждия език и обратно е преодоляването не само на езиковите бариери, но и развиването на сензитивност към спецификите на чуждата култура. Затова една от приоритетните насоки за чуждоезиковото обучение е не механичното представяне на културните реалности, а и отчитането на тяхното влияние в контекста на междукултурните различия.
Разглежданата проблематика в книгата Препъни-камъчета в чуждоезиковото обучение от Е. Хаджиева, А. Асенова, Й. Велкова, В. Шушлина обхваща разнопосочни мнения за фразеологичните единици и умалителните форми в българския език. По този начин авторският екип попада в поле, недостатъчно коментирано и представяно пред изучаващите български език като чужд. Избраният предмет и подход е провокативен от изследователска и методологична гледна точка и е отправна точка за включването на двете сфери в чуждоезиковото обучение. Методологията на това проучване използва интердисциплинарни изследователски процедури, приложени върху българските умалителни форми и българската фразеология.
Изключително ценен е изборът върху представители на различна езикова среда, мотивиран преди всичко и от спецификата на дейността на Катедра „Български език като чужд“, както и от възможните връзки между различни култури и националности, което разширява диапазона на проучването и дава перспектива и за бъдещи такива в съвременното езикознание.

Славова Т. Славянският превод на посланието на патриарх Фотий до княз Борис-Михаил. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски"; 2013. 350 p.
Резюме на английски.Страница за книгата в сайта.
Резюме:

Тази книга изследва славянския превод на Посланието на патриарх Фотий до княз Борис-Михаил, запазен в 15 руски преписи (пълна и съкратена версия) от XVI в. до XVIII в. и в печатната Кирилова книга от 1644 г. По тези източници се представя критическо издание на славянския превод и реконструирана история на текста. Специално внимание се отделя на езика на славянския текст (правопис, морфосинтаксис, лексика и словообразуване), чрез който става възможно датирането на превода, тъй като липсват всякакви други сведения за това.

Възникването на превода се отнася към XIV в. и книжовната продукция на Евтимиевата школа и се поставя в съответен литературен и исторически контекст. Изследването е снабдено с речник-индекс на словоформите по приетия за основен в изданието ръкопис (РГБ, ф. 178, Музейное собрание № 3112).

Дерменджиева Н. Без упойка. Нова проза. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски"; 2013. 147 p.
Резюме:
Резюме:

Составитель тома – заведующий архивом и библиотекой монастыря монах Ермолай (Чежия), редакторы – Жанна Левшина и Анатолий Турилов. Как отмечается в предисловии к изданию, данный каталог славяно-русских рукописей Русского Пантелеимонова монастыря на Афоне (РПМА) предоставляет наиболее полную на сегодняшний день информацию об этом собрании: в нем даны описания 1435 рукописных единиц. Многие из них представлены впервые. Книга иллюстрирована фотографиями редких книг и рукописей. В первой части тома представлены славяно-русские рукописи, хранящиеся в библиотеке и архиве Афонского Свято-Пантелеимонова монастыря. В последующих частях тома будут представлены также каталог греческих рукописей, каталог рукописей на разных языках, каталог редких печатных книг, каталог архива Русского на Афоне Свято-Пантелеимонова монастыря.

Хаджиева Е, Влахова Р, Велкова Й, Шушлина В, Асенова А. Текстове плюс. Български език като чужд. София: Гутенберг; 2013. 172 p.
Резюме:

Учебната книга „Текстове плюс“ включва подбрани текстове – образци от научния, публицистичния, художествения и разговорния стил.

Научните текстове презентират базисни понятия от научни документи и материали, включени в учебните програми на различни специалности в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ – История, География, География на туризма, Психология, Социология, Философия, Политология, Право, Международни отношения, Журналистика, Филология и др.

Приложените към текстовете задачи и въпроси целят изграждането на умението четене с разбиране, като основно се акцентира върху усвояването на научната терминология чрез лексикалния и семантичен анализ на представените образци на научния стил. От друга страна граматическите задачи спомагат за усъвършенстването на лигвистичната компетентност на изучаващите български език като чужд.

В учебната книга се отделя специално внимание на типовете литературни и публицистични форми. Това е свързано с подобряването на общата информираност на обучаваните и социокултурното им ориентиране в една нова за тях чуждоезикова среда. Разгледани са произведения на представители на  българската интелектуална мисъл като Блага Димитрова, Светослав Минков, Георги Господинов, Деян Енев и др. Същевременно са публикувани и образци на съвременната преводна литература.

Кое мотивира авторите за създаването на „Текстове плюс“? Освен изброеното по-горе бих прибавила културния прочит плюс на „другостта“, изразена чрез нова, непозната действителност, което предполага  обогатяването на чуждоезичната естетическа рецепция.

доц. д-р Елена Хаджиева

Резюме:

Подчертаният интерес към проблемите на интерферентните явления, характерни за българската езикова практика на носители на руски език, от страна на чуждестранните студенти, докторанти и специализанти на СУ „Св. Климент Охридски" инициира преиздаването на това изследване.

В настоящата книга освен представените интерферентни грешки, е направен опит да бъде обяснен психолингвистичният механизъм за възприемане, респективно невъзприемане на даден лингвистичен елемент от усвоявания език и мотивите за заимстването на определени фонеми, морфеми и лексеми от родния (първия) език. Същевременно е обърнато внимание как българското езиково съзнание приема тази реч с интерферентн отклонения на фонетично, морфологично и лексикално равнище.

Научните интереси на Елена Хаджиева са насочени в областта на приложната лингвистика, проблемите на сравнителния морфосинтаксис и методиката на чуждоезиковото обучение.

Badurina-Stipčević V. Hrvatska srednjovjekovna proza , Priredila i transkribirala , Zagreb, Matica Hrvatska, 2013, 106–114. Stoljeća hrvatske književnosti. Zagreb: Matica hrvatska; 2013.
Priredila i transkribirala Vesna Badurina Stipčević
Резюме:
Falk JH, Dierking LD. The Museum Experience Revisited. Walnut Creek, California: Left Coast Press, Inc.; 2013.
Резюме:
Калдиева-Захариева С. Българска фразеология. Българска лексикология и фразеология. София: Академично издателство "Проф. Марин Дринов"; 2013. 362 p.
Резюме:
Parameters of non-accommodation : Refining and elaborating communication accommodation theory. In Social Cognition and Communication : 15th Sydney Symposium of Social Psychology, EASP Small Group Meeting on Social Cognition and Communication, 9 -12th July, 2012, Pecs, Hungary. New York: Psychology Press; 2013. pp. 155–172.
Резюме:
Reading people: Introduction to the world of nonverbal behavior. In Nonverbal Communication: Science and Application. Thousand Oaks, CA: Sage; 2013. pp. 3–14.
Резюме:
Трендафилова А. Комуникативната акомодация: събития, реакция на събития или комплекс от фактори. In: Камбуров Д, Стоянова Ю. „Събитие и безсмъртие“ (литература, език, философия, наука). Сборник доклади от Международна научна конференция. ФСлФ, СУ „Св. Климент Охридски“ (13 – 14. V. 2011 г.). София: Софийски университет; 2013.
Резюме:
Захариева Й. В подстъпите към извън-предела. Обществото на знанието и хуманизмът на ХХІ век. In Сборник с доклади от Х юбилейна научна конференция с международно участие от 1 ноември 2012, УниБИТ. София: За буквите – О писменьхь; 2013. pp. 660–669.
Резюме:
Парижкова Л. Държавна политика за стимулиране на четенето в България. In Книгата – нашето по-смислено настояще : Сборник с доклади от форума "Дни на книгата и авторското право в УниБИТ. София: За буквите – О писменехь; 2013. pp. 51–66.
Резюме:
Парижкова Л. Изследване на съвременни тенденции в областта на книгата и четенето. In: Василева РИлиев, Станчева ССвиле, Янкова ИВасил. Дигиталното настояще и бъдеще : икономически, културни, образователни, правни и технологични въздействия. Сборник с доклади от научна конференция с международно участие, 9-10 април 2013 г., Метрополитън Хотел, София. София: За буквите – О писменехь; 2013. pp. 109–117.
Резюме:
Парижкова Л. Инициативи на банки, на търговски центрове за стимулиране на четенето в България. В: . . София: За буквите – О писменехь. In: Нанкова М. Добри практики за читателска компетентност при деца и ученици. София: За буквите – О писменехь; 2013. pp. 223-226.
Резюме:
Mladenova M. Bułgarzy. In: Marcjanik M. Jak zwracają się do siebie europejczycy. Warszawa: Uniwersytet Warszawski – Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, 2013, стр., Ref ; 2013. pp. 123-137.
Резюме:
Янева М. Маркетингово проучване и оценка на взаимодействието между музеите - училището и младите потребители. In: Стоянова Е. Маркетингово проучване и оценка на взаимодействието между музеите - училището и младите потребители. София: НИМ; 2013.
Резюме:
Jensen JThorek. Improving the Educational Role of Museums in Society. In: Lundgaard IBrændhold, Jensen JThorek. Museums social learning spaces and knowledge producing processe. Styrelsen: Kultur Styrelsen Danish Agency for culture; 2013.
Резюме:
Lundgaard IB. Learning Museums and Active Citizenship. In: Lundgaard IB, Jensen JThorek. Museums social learning spaces and knowledge producing processes. Styrelsen: Kultur Styrelsen Danish Agency for culture; 2013.
Резюме:
Winther O. Preface. In: Lundgaard IB, Jensen JThorek. Museums. Social learning spaces and knowledge producing processes. Styrelsen: Kultur Styrelsen Danish Agency for culture; 2013.
Резюме:
Резюме:
Резюме:
Grosu A, Rothstein SDeborah. Helen Trugman In Memoriam. Journal of Slavic linguistics. 2013;(21):207-209.
Резюме:
Резюме:
Резюме:
Харалампиев И. Чл.-кор. проф. Palaeobulgarica / Старобългаристика. 2013;37(1):118–121.
Резюме:
Димитрова С. Езиковата програма на Чешкото възраждане – между емоциите и познанието. Годишник на Софийския университет „Св. Кливент Охридски“. Факултет по славянски филологии / Annual of Sofia University "St. Kliment Ohridski".Faculty of Slavic Studies. 2013;98.
Резюме:
Бурова А. Литературните направления на чешкия модернизъм – хомогенност и разнородност на художествените езици. Годишник на Софийския университет „Св. Кливент Охридски“. Факултет по славянски филологии / Annual of Sofia University "St. Kliment Ohridski". Faculty of Slavic Studies. 2013;98.
Резюме:
Стоянова Н. Смъртта и времето (Лирически диалози от 20-те години на хх в. върху произведения на Никола Фурнаджиев, Асен Разцветников, Атанас Далчев, Димитър Пантелеев и др.). Годишник на Софийския университет „Св. Кливент Охридски“. Факултет по славянски филологии / Annual of Sofia University "St. Kliment Ohridski". Faculty of Slavic Studies. 2013;98.
Резюме:
Пацева М. Акцентни модели на някои съществителни от мъжки и женски род. Годишник на Софийския университет „Св. Кливент Охридски“. Факултет по славянски филологии / Annual of Sofia University "St. Kliment Ohridski". Faculty of Slavic Studies. 2013;98.
Резюме:
Александрова М. По пътя на пипера (Произход, разпространение, употреба,. Годишник на Софийския университет „Св. Кливент Охридски“. Факултет по славянски филологии / Annual of Sofia University "St. Kliment Ohridski". Faculty of Slavic Studies. 2013;98.
Резюме:
Резюме:
Резюме:

The study presented in the article is a CAT framework research of the impact
of 27 factors could affect communicative behavior of the Bulgarian speakers in daily communication situations. It was found that 11 factors should be regarded as significants in terms of communicative situations in which the students participate, and the primary is the relationships between the speakers. The observations presented in this article are part of the work on the project № DTK02/11 „Models and Tools for Spoken Communication of Contemporary Bulgarian language“ funded by Scientific Research Fund of Ministry of Education.

Алексова К, Трендафилова А. Изяви на дивергенцията като акомодационна стратегия в медийната комуникация. Паисиеви четения 2013. Научни трудове. Езикознание. Пловдив: Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“; 2013;51(1.А.):345-356.
Резюме:
Васильева Е. Язык и слово в представлениях западных теолингвистов. Вестник Иркутского государственного лингвистического университетa [Internet]. 2013 [cited 20.10.2014AD];(2 (23):128–133. http://www.islu.ru/files/2013/vestnik_no223_2013.pdf#page=127
Резюме:
Резюме:
Велкова Й. Професор в очила или за интерферентните грешки в българската реч на руси. Българска реч. 2013;19(3):100 – 102.
Статията е публикувана и в електронното списание Littera et Lingua 11 (2014), 1-2.
Резюме:
Холиолчев Х. Ръст и растеж. Българска реч. 2013;19(3):111 – 112.
Резюме:
Резюме:
Резюме:
Резюме:

The main topic of this paper is to describe the structural organization of conversation in the specific situation of television talk-shows (chat shows). The analysis of verbal behavior of the hosts and their guests during the opening part of the conversation are based on large corpus of transcripts from real-life television programs. The comparison between casual (ordinary, everyday) conversations and institutional (formal, media) talks outlines the differences between these two forms of communication, specific sequence organization and turns-at-talk combinations.

Резюме:

The paper focuses on the cultural perspective of the relation between nonverbal communication and etiquette. Under the etiquette is understood here a code of behavior that delineates expectation for social behavior according to contemporary conventional norms within a society, social class, gender, ethnicity, religion or group. Attention is paid to cultural differences in basic communicative situations meeting and seeing. They are accompanied by greetings, eye contact and utilization of space.

Резюме:

The article represents the actual situation in spoken Bulgarian language concerning the use of questions as indirect speech acts. Conclusions base on data, collected from Bulgarian broadcasting (radio and television) during the last four years (2010-2013). The analysis of the empirical data shows that different pragmatic and sociolinguistic factors may dominate in the spoken media communication and determine what the speaker chooses – whether an indirect or a direct speech act.

Резюме:

The article presents the vocative as one of the main means of communication. Its nominative and emotional assessment functions have been subject to analysis within direct speech samples where the primary aim is to identify the specific speech mechanisms that serve the function of vocative as well as to emphasize the attitude embedded in the words spoken.

Резюме:

The paper present the new aspect in teaching Bulgarian language for foreigners at Masaryk university – the e-learning. It shows the specific aspects of the e-learning and the contribution to the study process of Bulgarian for foreigners for non-specialist students at Masaryk University in Brno.

Парижкова Л. Четенето – нова мода или екзистенциална необходимост?. Образование и технологии. Иновации в обучението и познавателното развитие [Internet]. 2013 [cited 03.04.2015AD];4:307–314. http://itlearning-bg.com/magazines/Spisanie2013/resources/spisanie_e_book_2013b.pdf
Резюме:
Резюме:

The paper deals with the possessive verbs and their grammatical usages as a base of complex predicates with modal or pure grammatical meaning. The structure of the centre of the semantic field of possessivity in modern Bulgarian, Czech and Russian is presented. The problem has its history and modern languages present various opportunities for relisation of different typological features. In the Slavic languages we can observe this variability in a large degree so we may conclude that it is specific for every single language.

Резюме:

This specification defines the 5th major revision of the core language of the World Wide Web: the Hypertext Markup Language (HTML). In this version, new features are introduced to help Web application authors, new elements are introduced based on research into prevailing authoring practices, and special attention has been given to defining clear conformance criteria for user agents in an effort to improve interoperability.