Skip to content Skip to navigation

Св. Теодор Тирон и св. Теодор Стратилат: още по въпроса за едноименните светци

TitleСв. Теодор Тирон и св. Теодор Стратилат: още по въпроса за едноименните светци
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2013
AuthorsСтойкова, А
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume37
Issue2
Pagination3–22
Citation KeyСтойкова2013
Subscribe to Syndicate