Skip to content Skip to navigation

Фраземи с компонент числително име в българската фразеология

TitleФраземи с компонент числително име в българската фразеология
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2013
AuthorsВътов, В
JournalБългарска реч
Volume19
Issue1
Pagination91–98
Publication Languagebul
Citation KeyВътов2013
Рубрика в Българска реч: 
Subscribe to Syndicate