Skip to content Skip to navigation

Понятието за функционална грамотност в системата от понятия, представящи комуникативната компетентност на личността

TitleПонятието за функционална грамотност в системата от понятия, представящи комуникативната компетентност на личността
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2013
AuthorsМиланова, Е
JournalБългарски език и литература
Volume6
Pagination554 – 564
Publication Languagebul
Citation KeyМиланова2013
Subscribe to Syndicate