Skip to content Skip to navigation

Граматикализирани употреби на глаголите от семантичното поле на притежанието в славянските езици

TitleГраматикализирани употреби на глаголите от семантичното поле на притежанието в славянските езици
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2013
AuthorsМладенова, М
JournalСъпоставително езикознание / Contrastive linguistics
Volume38
Issue4
Pagination5-12
Citation KeyМладенова2013
Subscribe to Syndicate