Skip to content Skip to navigation

Текстове плюс

TitleТекстове плюс
Publication TypeBook
Year of Publication2013
AuthorsХаджиева, Е, Влахова, Р, Велкова, Й, Шушлина, В, Асенова, А
Series TitleБългарски език като чужд
Number of Pages172
PublisherГутенберг
Place PublishedСофия
Publication Languagebul
ISBN9786191760053
Abstract

Учебната книга „Текстове плюс“ включва подбрани текстове – образци от научния, публицистичния, художествения и разговорния стил.

Научните текстове презентират базисни понятия от научни документи и материали, включени в учебните програми на различни специалности в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ – История, География, География на туризма, Психология, Социология, Философия, Политология, Право, Международни отношения, Журналистика, Филология и др.

Приложените към текстовете задачи и въпроси целят изграждането на умението четене с разбиране, като основно се акцентира върху усвояването на научната терминология чрез лексикалния и семантичен анализ на представените образци на научния стил. От друга страна граматическите задачи спомагат за усъвършенстването на лигвистичната компетентност на изучаващите български език като чужд.

В учебната книга се отделя специално внимание на типовете литературни и публицистични форми. Това е свързано с подобряването на общата информираност на обучаваните и социокултурното им ориентиране в една нова за тях чуждоезикова среда. Разгледани са произведения на представители на  българската интелектуална мисъл като Блага Димитрова, Светослав Минков, Георги Господинов, Деян Енев и др. Същевременно са публикувани и образци на съвременната преводна литература.

Кое мотивира авторите за създаването на „Текстове плюс“? Освен изброеното по-горе бих прибавила културния прочит плюс на „другостта“, изразена чрез нова, непозната действителност, което предполага  обогатяването на чуждоезичната естетическа рецепция.

доц. д-р Елена Хаджиева

Citation KeyХаджиева2013а
Subscribe to Syndicate