Skip to content Skip to navigation

Акцентни модели на някои съществителни от мъжки и женски род

TitleАкцентни модели на някои съществителни от мъжки и женски род
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2013
AuthorsПацева, М
JournalГодишник на Софийския университет „Св. Кливент Охридски“. Факултет по славянски филологии / Annual of Sofia University "St. Kliment Ohridski". Faculty of Slavic Studies
Volume98
Publication Languagebul
Citation KeyПацева2013
Subscribe to Syndicate