Skip to content Skip to navigation

Методът на K. Бринкер и приложението му върху публицистичния текст на български език

TitleМетодът на K. Бринкер и приложението му върху публицистичния текст на български език
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2013
AuthorsВасилева, С
JournalБългарска реч
Volume19
Issue1
Pagination81–90
Publication Languagebul
Citation KeyВасилева2013
Рубрика в Българска реч: 
Subscribe to Syndicate