Skip to content Skip to navigation

Интерференция между сродни езици в психолингвистичен аспект

TitleИнтерференция между сродни езици в психолингвистичен аспект
Publication TypeBook
Year of Publication2013
AuthorsХаджиева, Е
Edition2
Number of Pages120
PublisherГутенберг
Place PublishedСофия
Publication Languagebul
ISBN9789541760046
Abstract

Подчертаният интерес към проблемите на интерферентните явления, характерни за българската езикова практика на носители на руски език, от страна на чуждестранните студенти, докторанти и специализанти на СУ „Св. Климент Охридски" инициира преиздаването на това изследване.

В настоящата книга освен представените интерферентни грешки, е направен опит да бъде обяснен психолингвистичният механизъм за възприемане, респективно невъзприемане на даден лингвистичен елемент от усвоявания език и мотивите за заимстването на определени фонеми, морфеми и лексеми от родния (първия) език. Същевременно е обърнато внимание как българското езиково съзнание приема тази реч с интерферентн отклонения на фонетично, морфологично и лексикално равнище.

Научните интереси на Елена Хаджиева са насочени в областта на приложната лингвистика, проблемите на сравнителния морфосинтаксис и методиката на чуждоезиковото обучение.

Citation KeyХаджиева2013b
Subscribe to Syndicate