Skip to content Skip to navigation

Изисквания за публикуване

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ МАТЕРИАЛИТЕ ЗА ПУБЛИКАЦИИ В

 СП. „ЛИТЕРАТУРАТА“

 

Уважаеми колеги,

 

          Пред Вас е „Литературата”, която от 2007 г. излиза в този си възстановен/обновен формат. Списанието  залага на интердиспиплинарността и разбира литературата в широкия контекст на прехода между текстове, на проблематизиране на граници, на интертекстуалност и поместване на литературата в широк културологичен контекст. То центрира върху различни подходи в интерпретаторските възможности както на литературата, така и на други сфери от  културата. Изданието отстоява баланса между преводни и български авторски текстове, като задачата е да се видят гледните точки в различни традиции и култури, а и да се ситуира родното сред тях. Затова то целенасочено се стреми да представя не само популярни имена, но да налага и нови. Както и да не е центрирано единствено около англоезичната традиция, а да представя, испаноезичната, португалоезичната, славянските и прочие. «Литературата» дава поле и на актуални научноизследователски и образователни дебати, както поддържа и постоянна рубрика за нови книги. Основна грижа на екипа е качеството на предлаганите за печат  публикации, които са подложени и на анонимно рецензиране. Всички предоставени материали се оценяват анонимно от двама рецензенти, които дават становище независимо един от друг. Приемането на предложените ръкописи е съобразено с препоръките на рецензентите. Крайното решение относно публикуването на материалите се взима от редакционната колегия.

Процесът по независимото двойно рецензиране следва стъпките:

 • Статията се изпраща на двама рецензенти за оценяване.
 • Рецензентите оценяват текста и го препоръчват за публикуване или за отхвърляне, те предлагат и даден текст да се публикува след нанасяне на съответните корекции.
 • За трудове, претърпели корекции, същите рецензенти се информират за качеството на редактирания материал.
 • На автора (авторите) се изпраща писмено потвърждение за приемането на публикацията.
 • Процесът по рецензирането отнема максимум един месеца.

Технически изисквания към текстовете:

Редакционният екип на сп. „Литературата”, съгласно международно възприетите изисквания за обработка и публикуване на научните изследвания, за реферирането и индексирането им, Ви уведомява за техническите изисквания към текстовете, предложени за публикуване в изданието на Факултета по славянски филологии.

 1. Работи се на 12 n Times New Roman
 2. Обемът на статиите са до страници 25   и знака 45 000 знака (заедно с интервалите), а на рецензиите до 5 страници и 9 000 знака.
 3. Към материалите на ръкописа с библиографията се включват още и следните задължителни елементи:

- името на автора/авторите: на български и английски език

- местоработата им

- имейл-адрес

- заглавие на статията: на български и англейски език

- анотация на англейски език

- до 5/7 ключови думи на английски език

- кратко (творческобиографично) представяне на автора

 1. При подчертаване на отделни елементи в текста се използва само курсив (Italic). Болд се използва само в заглавията.
 2. Библиографският списък се оформя под надслов „Използвана литература”, която включва само цитирани заглавия. Те се подреждат по азбучен ред, като се отделят единиците на кирилица и латиница: първо се дават тези на кирилица.
 3. Цитиранията имат следния синтаксис:

- фамилно име на автора, последвано от запетая и интервал

- съкратеното инициално лично име на автора, следвано от точка и интервал след нея

- заглавието на статията или монографията, която се изписва с прав шрифт (Normal), последвана от точка и интервал след нея

- при цитиране на сборници следва предлогът „В”, след който се поставя двоеточие и интервал. При заглавията на латиница се използва предлогът „In”, независимо от езика на съответното заглавие

- следват имената на съставителите или редакторите, изписани по същия начин като при автора на статия

- след тях се изписва в курсив (Italic) заглавието на сборника, последвано от точка и интервал

- поредносттта е на града, в който е издадена библиографската единица, изписан с цяло име и последван от запетая

- издателството, поставено в кавички и последвано от запетая

- при цитиране на сборник накрая се посочват началната и крайната страница на статията в него. Страниците са разделени с голямо тире, без интервал и накрая се поставя точка

- при цитиране от периодично издание след заглавието на статията се поставят //, последвани от интервал. След това се посочва годината на издаването (без годишнината), следва запетая и интервал, а след тях знакът № и цифрата на броя. След него него се поставя точка и интервал, а след тях началната и крайна страница на цитираната статия (по вече описания начин в предходния пункт).

- всеки автор транслитерира цитираната си литература, която е на кирилица. 

- Напомняме, че индексаторите държат цитиранията да са предимно от последните 5 години, което е знак за научната осведоменост на автора в актуалната ситуация, както и че е добре да се избягват самоцитиранията, които деформират статистиките в платформата. При позоваване на собствени предходни изселдвания използвайте бележки под линия.

7. Рецензиите трябва да имат заглавие и да посочват пълните библиографски  данни на рецензираната книга. Те се подчиняват на всички горепосочени изисквания при представяне на информация за техния автор и при цитиране.

8. Поради необходимостта да се спазва регулярност на излизане на списанието – два пъти годишно (през пролетта) и (преди Коледа), обръщаме особено внимание за стриктното спазване на сроковете за предаване на материалите – най-късно три месеца след тяхната поръчаност.

9. Сп. „Литературата” публикува само текстове, които са писани специално за съответния тематичен брой или най-малко – настоящата публикация е първата им печатна. Редколегията не носи отговорност за последващо използване на труда. Авторът на текста отговаря  за оригиналността му.

Благодарим за коректността и разбирането, които са в интерес на филологическата ни гилдия.