Skip to content Skip to navigation
Грашева Л. Кирило-Методиевска енциклопедия. София: Академично издателство "Марин Дринов"; 2003.
Резюме:
Грашева Л. Кирило-Методиевска енциклопедия. София: Академично издателство "Марин Дринов"; 2003.
Резюме:
Тасева Л, Йовчева М, Илиева Т. Книга на пророк Иезекиил с тълкувания. Старобългарският превод на Стария завет. София: БАН ; КМНЦ; 2003.
Изд. подготв. от Л. Тасева и М. Йовчева. Подбор на гр. текст Т. Илиева.
Резюме:
Стурлусон С. Саги за кралете на севера. София: Военно издателство; 2003.
Сиромахова, Румяна Колева прев. ; Егедиюс, Халфдан ил.; Крог, Кристиан ил. ; Мюнте, Герхард ил. ; Петерсен, Айлиф ил. ; Вереншьолд, Ерик ил. ; Ветлесен, Вилелм ил.
Резюме:
Capatti A, Montanari M. Italian Cuisine: a Cultural History. ARTS AND TRADITIONS OF THE TABLE: PERSPECTIVES ON CULINARY HISTORY. New York: Columbia University Press; 2003. 400 p.
Резюме:
Христова Б, Караджова Д, Узунова Е, Райков Б. Бележки на българските книжовници Х–ХVIII век. София: Издателство на Народната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“; 2003.
Резюме:
Guy J-C. Les Apophtegmes des Pères. Collection systématique. Sources chrétiennes. Paris: Ed. du Cerf; 2003. 452 p.
Chapitres X - XVI. introd., texte critique, trad., et notes par Jean-Claude Guy
Резюме:
Wanner A. Russian Minimalism : From the Prose Poem to the Anti-Story. Evanston, Illinois: Northwestern University Press; 2003. 216 p.
Резюме:

Challenging traditional concepts of poetry and narrative prose, the prose poem is by nature a "subversive" form-and as such has drawn extensive interest in literature and criticism during the past two decades. Russian Minimalism is the first book to apply the theoretical debate on the nature of the prose poem to the history of Russian literature. In it Adrian Wanner uses the notion of minimalism, borrowed from the realm of American visual arts, as a critical tool for a historical investigation of the genesis and development of the Russian prose miniature, going back to the nineteenth and early twentieth century. The paradoxical genre of the prose poem, developed by the French poet Charles Baudelaire, provides Wanner with an overarching theoretical rubric for a variety of works of Russian literature, ranging from Ivan Turgenev's "Poems in Prose" to a host of decadent, symbolist, realist, and futurist miniatures, including Fedor Sologub's "Little Fairy Tales," Aleksei Remizov's dreams, Vasilii Kandinskii's prose poems, and Daniil Kharms' absurdist ministories. His book demonstrates how the negativity inherent in the form of the prose poem transformed the overwrought lyricism of fin de siècle prose into the ascetic starkness of the twentieth-century minimalist anti-story.

Dickens C. A Christmas Carol. Peterborough: Broadview Press Ltd; 2003.
Резюме:
Резюме:
Schmidt M. House of Terror Museum (Catalogue). Budapest: Public Endowment for Research in Central and East-European History and Society; 2003.
Резюме:
Резюме:
Петрова К, Алексова К. Някои приложения на корпусната лингвистика в езиковедските изследвания. In Шести славистични четения "Славистиката в началото на ХХІ век - традиции и очаквания", 26-27.04.2002 г. София: Сема РШ; 2003.
Резюме:
Грашева Л. Попов, Георги. In Кирило-Методиевска енциклопедия. София: БАН; 2003. pp. 212–215.
Резюме:
Попов Г. Служби за Кирил и Методий - старобългарски. In Кирило-Методиевска енциклопедия. София: БАН; 2003. pp. 652–666.
Резюме:
Попов Г. Триод. In Кирило-Методиевска енциклопедия. София: БАН; 2003. pp. 169–178.
Резюме:
Попов Г. Триоден фрагмент. In Кирило-Методиевска енциклопедия. София: БАН; 2003. pp. 178–180.
Резюме:
Попов Г. Химнография старобългарска през IX-X в. In Кирило-Методиевска енциклопедия. София: БАН; 2003. pp. 400–414.
Резюме:
Станков Р. Из наблюдений над языком древнейшего славянского перевода Хроники Георгия Амартола. In Славистиката в началото на ХХI век. Традиции и очаквания. София: Сема РШ; 2003. pp. 273–279.
Резюме:
Станков Р. Из наблюдений над лексикой древнейшего славянского перевода Хроники Георгия Амартола. In Slavia Orthodoxa. Език и кyлтyра. Сборник в чест на проф. Румяна Павлова. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски"; 2003. pp. 380–389.
Резюме:
Andersen H. Slavic and the Indo-European Migrations. In: Andersen H. Language Contacts in Prehistory. Studies in Stratigraphy. Amsterdam ; Philadelphia: John Benjamins; 2003. pp. 45–76.
Резюме:
Попов Г. Акростих в гимнографическом творчестве учеников Кирилла и Мефодия. In La poesia liturgica slava antica / Древнеславянская литургическая поэзия. Рим-София; 2003. pp. 30–55.
Резюме:
Бояджиев А. Думата оучрѣждение. In Slavia Orthodoxa. Език и култура. Сборник в чест на проф. дфн. Румяна Павлова. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски"; 2003.
Резюме:
Станчев К. Библейски цитати. In: Петканова Д. Старобългарска литература : Енциклопедичен речник. 2nd ed. Велико Търново: Абагар; 2003. pp. 66–67.
Резюме:
Иванова К. Преводна литература. In Кирило-Методиевска енциклопедия. София: Академично издателство "Проф. Марин Дринов"; 2003. pp. 296–297.
Резюме:
Коцева Е. Йерусалимски типик. In Старобългарска литература : Енциклопедичен речник. Велико Търново: Абагар; 2003. pp. 511–513.
Резюме:
Attitudes in social behavior. In Handbook of Psychology. New York: Wiley; 2003. pp. 299–325.
Резюме:
Адаптиране на шведската система за транскрибиране на корпуси от разговорна реч спрямо спецификата на българския език. In Езикът и литературата в епохата на глобализацията. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“; 2003. pp. 277 – 293.
Резюме:
Swimm J, Campbell B. Attitudes, Beliefs and Behaviors. In: Brown R, Gaertne S. Blackwell Handbook of Social Psychology : Intergroup Processes. Oxford: Blackwell; 2003. pp. 218 – 238.
Резюме:
Парижков П. Енциклопедичната традиция в българското книгоиздаване . In Библиотечно сътрудничество - настояще и бъдеще Доклади от XIІІ годишна конференция на СБИР [Internet]. София: ББИА 2003. http://www.lib.bg/dokladi2003/p_parijkov.htm
Резюме:
Изер В. Рецептивната теория. In: Кьосев А, Ковачев О. Четенето в епохата на компютри, медии и Интернет. София: Фигура; 2003. pp. 27– 45.
Резюме:
Резюме:
Jones G. The Icons of Science Fiction. In: James E, Mendlesohn F. The Cambridge Companion to Science Fiction. Cambridge: Cambridge University Press; 2003. pp. 163 – 173.
Резюме:
Leong J. Art Museum Education in Singapore. In: Xanthoudaki M, Tickle L, Sekules V. Researching Visual Arts Education in Museums and Galleries. Dordrecht: Kluwer Academic Press; 2003.
Резюме:
Petrova K, Aleksova K, Osenova P. Electronic Resources of Slavic Languages - an Overview. Electronic Description and Edition of Slavic Sources. International Conference. Pomorie, Bulgaria, 24-26 September 2002: Boyan Penev; 2003.
Резюме:

Petrova K., Aleksova K., Osenova P.. 

Резюме:
Щайнке М. Времето. Българска реч. 2003;9(1):54–55.
Стихотворение
Резюме:
Вилмс Б. Времето. Българска реч. 2003;9(1):52.
Есе
Резюме:
Резюме:
Резюме:
Bagasheva A. On the Semantics of some Types of Event Construal in English and Bulgarian. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics. 2003;28(1):17–24.
Резюме:

The paper re-examines two specific features of morphological marking in Bulgarian from the perspective of verbal and satellite framing effects for the expression of grammatical relations. The dative and reflexive clitics in a special construction prefix + verb + dative + reflexive clitic is reanalyzed as constituted of a verb plus a satellite with aspectual or rather Aktionsart meaning. The intricate, and as yet of undetermined status, particle да is reinterpreted as an auxiliary which again appears as a satellite. The contention is that English and Bulgarian are not so far apart in the correlation between verb framing and satellite framing in relation to temporality as it appears on the surface. The analysis is carried out within the framework of cognitive semantics (L. Talmy) and uses the findings of Heine, Kuteva and K. Rudin on problems concerning auxiliation processes.

Savova SSimeonova. El español y el búlgaro: dos lenguas posesivas, subjetivas e .. irresponsables. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics. 2003;28(1):30–37.
Резюме:

Contrastivamente, la autora somete a análisis y descripciόn las formas átonas de los pronombres posesivos, en español y en búlgaro, resaltando la misiόn del hablante por subrayar la relaciόn entre el sujeto del evento y su complemento, directo o indirecto, expresado por tales deícticos.

Tincheva N. Analyzing English-Language and Bulgarian-Language Political Speeches. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics. 2003;28(2):49–59.
Резюме:

The paper aims to present, first, an integrated approach to whole texts and genres exemplifying the ‘triangle of discourse-cognition-society which is indeed the site of multidisciplinary discourse analysis’ (Van Dijk) and, secondly, to suggest an alternative perspective to ‘old’ areas of research such as the analysis of political speeches. It illustrates the potential of studying the production and perception of individual text genres as governed by particular mental models. Such mental models, it argues, are possible to isolate analytically and verify statistically. Differences in English- and Bulgarian-language political speeches are used to demonstrate the possible application of the suggested approach.

Резюме:

The article examines the leading trends in the formation of prefixal nouns in Czech and Bulgarian. These are the tendencies of internationalization and nationalization (autochthonization). The most productive native and borrowed prefixes and prefixoids are analyzed together with the meanings they have in substantival neologisms.

Резюме:

The article discusses univerbalization as the latest development in Slavic word-formation. The observations are based on Bulgarian, Russian and Czech linguistic material. Univerbalization is achieved by means of morphological word-formation (suffixation, zero derivation), as well as by morpho-syntactic and lexico-semantic word-formation.

Гешев В. Да хвърлех по отсрещния прозорец. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics. 2003;28(3):36–46.
Резюме:

The article considers the interaction of tense and aspect with verbs expressing hypothetic modality in Modern Greek, Modern Bulgarian and Modern Polish (as a representative of Northern Slavic) with a special attention to the paradoxical ability of the Greek and the Bulgarian modal imperfect to denote momentary actions or their result. It claims that in the past tenses the meaning of the Greek verbal stem is more temporal and modal and less aspectual, while in the future tense, in the imperative and in subjunctive constructions it shows a considerable semantic symmetry with Bulgarian and Northern Slavic verbal aspect.

Жерева М. Модалната натовареност на императивните форми от свършен и несвършен вид в български и руски език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics. 2003;28(1):25–29.
Резюме:

The paper deals with the modal load carried by perfective and imperfective imperative verbal forms in Bulgarian and Russian. Stylistic connotation and their differences in the two languages are also touched upon.

Коростенский И. Новые тенденции в развитии русского словарного запаса (сопоставление с чешским языком). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics. 2003;28(1):5–16.
Резюме:

The article offers a discussion and analysis of the dynamic processes in recent developments of Russian vocabulary in comparison with Czech. A number of conclusions are reached in a contrastive perspective about the tendencies in the two languages especially with a vew to neologisms.

Стоянова Ю. Тенденция към архаизация на лексикални елементи от съвременния словашки и български речников състав. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics. 2003;28(2):43–48.
Резюме:

The article explores the tendency towards archaisation of lexical elements of the vocabulary of Contemporary Slovak and Contemporary Bulgarian following the recent sociopolitical changes in the two countrues. Language and social structure are seen in a relationship of co-determination or mutual embededness.

Хаджи ВПожга. Хърватски и словенски език в контраст. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics. 2003;28(3):22–35.
Резюме:

The introduction reviews contrastive studies of languages in contact, especially related languages, including the contrastive studies of Croatian and Slovene. The study offers a contrastive description of these two languages on the following levels: phonetic-phonological (the system of vowels, sonants, consonants, stress); morphological (case, comparison of adjectives, verb forms); syntactic (place of clitics); lexical (homonyms) and orthographic (systems of writing). The closeness of the two languages strongly requires the contrastive approach in studying and describing them (contrastive tables). This is the only way to prevent and correct the persistent interference errors on all levels. Finally, theoretical and applied results of contrastive analysis are adduced, which might help not only the successful description and teaching of Croatian and Slovene, but of the other Slavic languages as well.

Gjuzelev V. Bulgaren und Deutsche im Zeitalter der Ottonen (919–1024). Palaeobulgarica / Старобългаристика. 2003;27(1):3–10.
Резюме:
Томова Е. In memoriam академик Франц Якопин (1921–2002). Palaeobulgarica / Старобългаристика. 2003;27:101–104.
Резюме:
Резюме:
Христова И. Атонската редакция на Апостола. Palaeobulgarica / Старобългаристика. 2003;27(1):11–36.
Резюме:
Славова Т. Ответ на вызов. Русский язык в научном освящении. 2003;3(6):260–282.
Резюме:
Бояджиев Ж. Прощални думи за Еухенио Косериу. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics. 2003;28(1):142–144.
Резюме:
Димитрова С. В памет на Михаил Викторович Панов. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics. 2003;28(1):145–147.
Резюме:
Кънчев И. Еухенио Косериу (1921–2002). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics. 2003;28(1):139–141.
Резюме:
Първанова-Мюллер Б. В памет на Хелмут Неспитал. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics. 2003;28(1):148–152.
Резюме:
Редакционна CL. Жана Езра Молхова (1922–2002). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics. 2003;28(1):137–138.
Резюме:
Железарова Р. Съдържание на годишнина ХХVІІІ (2003) на списание Съпоставително езикознание. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics. 2003;28(3):185–189.
Резюме:
Куцаров И. Галина Валентиновна Крилова – почетен доктор на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics. 2003;28(1):130–131.
Резюме:
Македонска Е. Шести славистични четения в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics. 2003;28(3):183–184.
Резюме:
Пацева М. Език, род и общество. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics. 2003;28(1):132–134.
Резюме:
Хаджийски И. Психология на изневярата. Гражданска смърт и безсмъртие. Статии, есета, писма. София: Изток-Запад; 2003;:67-83.
Резюме:
Резюме:
Резюме:
Легойда В. СМИ и религия: о принципиальной (не)возможности адекватного дискурса [Internet]. Religare.ru: Портал „Религия и СМИ“. Religare.ru: Портал „Религия и СМИ“; 2003 [cited 27.10.2014AD]. http://www.religare.ru/2_2878.html
Резюме:
Национальный корпус русского языка [Internet]. Москва: Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН; 2003 [cited 18.05.2014AD]. http://search.ruscorpora.ru
Резюме: