Skip to content Skip to navigation

Някои приложения на корпусната лингвистика в езиковедските изследвания

TitleНякои приложения на корпусната лингвистика в езиковедските изследвания
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2003
AuthorsПетрова, К, Алексова, К
Book TitleШести славистични четения "Славистиката в началото на ХХІ век - традиции и очаквания", 26-27.04.2002 г.
PublisherСема РШ
Place PublishedСофия
Citation KeyПетрова2003
Subscribe to Syndicate