Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 6 results:
Filters: Author is Райков, Божидар  [Clear All Filters]
2003
Христова, Б. et al., 2003. Бележки на българските книжовници Х–ХVIII век, София: Издателство на Народната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“.
1991
Райков, Б., 1991. Проф. д-р Александър Младенович на 60 години. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 15, pp.102–104.
Райков, Б., 1991. Сборникът на Владислав Граматик от 1456 г. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 15(4), pp.39–49.
1982
Христова, Б. et al., 1982. Български ръкописи от ХI до XVIII век запазени в България : Своден каталог, София: Издателство на Народната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“.
Subscribe to Syndicate