Skip to content Skip to navigation

За видовете сложни изречения в романа Нощем с белите коне от Павел Вежинов

TitleЗа видовете сложни изречения в романа Нощем с белите коне от Павел Вежинов
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2003
AuthorsМилушева, Б
JournalБългарска реч
Volume9
Issue1
Pagination29–31
Publication Languagebul
Citation KeyМилушева2003
Subscribe to Syndicate