Skip to content Skip to navigation

Наблюдения върху употребата на приименни падежни форми с посесивно значение в старобългарските евангелски преписи

TitleНаблюдения върху употребата на приименни падежни форми с посесивно значение в старобългарските евангелски преписи
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2003
AuthorsМъжлекова, М
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume27
Issue2
Pagination53–75
Citation KeyМъжлекова2003
Subscribe to Syndicate