Skip to content Skip to navigation

Художествени изразни средства в дамаскините от XVII в, с оглед началото на новобългарския книжовен език

TitleХудожествени изразни средства в дамаскините от XVII в, с оглед началото на новобългарския книжовен език
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2003
AuthorsВелчева, Б
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume27
Issue2
Pagination32-52
Publication Languagebul
Citation KeyВелчева2003
Subscribe to Syndicate