Skip to content Skip to navigation

Някои бележки за установяването на облиците на casus generalis при имената от женски род в българските говори

TitleНякои бележки за установяването на облиците на casus generalis при имената от женски род в българските говори
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2003
AuthorsТотоманова, А-М
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume27
Issue4
Pagination56–61
Citation KeyТотоманова2003
Subscribe to Syndicate