Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 71 results:
Filters: Author is Попов, Георги  [Clear All Filters]
2010
Попов, Г., 2010. Химнографията на св. Йоан Златоуст в древното славянско ръкописно наследство. In Βυζαντινο-σλαβικά σπαράγματα. Χαριστήριος τόμος στον Ομότιμο Καθηγητή Ι. Ταρνανίδη. Θεσσαλονίκη, pp. 31–43.
2008
Попов, Г., 2008. Състояние и перспективи на проучванията върху ръкописното химнографско наследство на Зографския манастир. In Slovo: Towards a Digital Library of South Slavic Manuscripts. Proceedings of the International Conference. Sofia, Bulgaria, 21-26 february, 2008. Sofia: Boyan Penev.
2007
Попов, Г., 2007. Каноны на Рождество Христово в древней славянской минейной традиции. In Liturgische Hymnen nach byzantinischem Ritus bei den Slaven in ältester Zeit. Beiträge einer internationalen Tagung Bonn, 7.-10. Juni 2005. Paderborn: Schöningh, pp. 298–315.
2005
Филологически изследвания в чест на Климентина Иванова за нейната 65-годишнина
Попов, Г., 2005. Езикови аспекти на старобългарския акростих. In Езиковедски приноси в чест на чл.-кор. проф. Михаил Виденов. По случай неговата 65-годишнина. Велико Търново: Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”, pp. 575–585.
Попов, Г., 2005. За една предполагаема химнографска творба на Климент Охридски (Канон за св. Симеон Богоприимец). In Нѣстъ оученикъ надъ оучителемь своимь. Сборник в чест на Иван Добрев, член-кореспондент на БАН и учител. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", pp. 288–301.
2004
Попов, Г., 2004. Проникновен изследовател на старобългарското поетическо наследство. In Проблеми на старобългарската поезия. София: Боян Пенев, pp. 11–13.
Попов, Г., 2004. Среднобългарският светогорски превод на Триода от първата половина на XIV в. In Преводите през {XIV} столетие на Балканите. Международната конференция София, 26–28 юни 2003. София: Горекс-Прес, pp. 173–184.
2003
Попов, Г., 2003. Акростих в гимнографическом творчестве учеников Кирилла и Мефодия. In La poesia liturgica slava antica / Древнеславянская литургическая поэзия. Рим-София, pp. 30–55.
Попов, Г., 2003. Служби за Кирил и Методий - старобългарски. In Кирило-Методиевска енциклопедия. София: БАН, pp. 652–666.
Попов, Г., 2003. Триод. In Кирило-Методиевска енциклопедия. София: БАН, pp. 169–178.
Попов, Г., 2003. Триоден фрагмент. In Кирило-Методиевска енциклопедия. София: БАН, pp. 178–180.
Попов, Г., 2003. Химнография старобългарска през IX-X в. In Кирило-Методиевска енциклопедия. София: БАН, pp. 400–414.
2002
Попов, Г., 2002. Византийската химнографска традиция и песнотворческите прояви на Кирило-Методиевите ученици. In В. Гюзелев & Милтенова, А., eds. Средновековна християнска Европа: Изток и Запад. Ценности, традиции, общуване / Medieval Christian Europe: East and West. Traditions, Values, Communications. София: Гутенберг, pp. 397–406.
Попов, Г., 2002. Канонът за св. апостол Андрей от Наум Охридски в Хлудовия празничен миней № 166. In Пѣти достоитъ. Сборник в памет на Стефан Кожухаров. София: Боян Пенев, pp. 15–24.
2 илюстрации

Pages

Subscribe to Syndicate