Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 1 results:
Filters: Author is Парижков, П.  [Clear All Filters]
2003
Парижков, П., 2003. Енциклопедичната традиция в българското книгоиздаване . In Библиотечно сътрудничество - настояще и бъдеще Доклади от XIІІ годишна конференция на СБИР. София: ББИА. Available at: http://www.lib.bg/dokladi2003/p_parijkov.htm.
Subscribe to Syndicate