Skip to content Skip to navigation

Виртуалното синтактично дърво и въвеждането на морфологичните и потенциално морфологичните категории (втора част)

TitleВиртуалното синтактично дърво и въвеждането на морфологичните и потенциално морфологичните категории (втора част)
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2003
AuthorsЛакова, М
JournalБългарска реч
Volume9
Issue1
Pagination24–28
Publication Languagebul
Notes

Първа част: Лакова, М., 2002. Виртуалното синтактично дърво и равнища на въвеждане на морфологичните и потенциално морфологичните категории (Първа част). Българска реч, 8(3), pp.52–61.

Citation KeyЛакова2003
Subscribe to Syndicate