Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 3 results:
Filters: Author is Кабакчиев, Красимир  [Clear All Filters]
1987
Кабакчиев, К., 1987. Втори скандинавски симпозиум по аспектология в Упсала. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 12(2), pp.123–124.
1983
Кабакчиев, К., 1983. Синтактичният модел „V + О“,контекстуален маркер на перфективност в българския и английския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 8(4), pp.34–41.
Subscribe to Syndicate