Skip to content Skip to navigation

За Самуил след Самуил (Представата за цар Самуил и приемниците му във византийските извори от ХІ–ХІІ в.)

TitleЗа Самуил след Самуил (Представата за цар Самуил и приемниците му във византийските извори от ХІ–ХІІ в.)
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2003
AuthorsПириватрич, С
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume27
Issue1
Pagination94–99
Citation KeyПириватрич2003
Subscribe to Syndicate