Skip to content Skip to navigation

Библейски топоси в ранните служби за сръбски и български светци в ръкописи от ХІІІ в.

TitleБиблейски топоси в ранните служби за сръбски и български светци в ръкописи от ХІІІ в.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2003
AuthorsСтанкова, Р
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume27
Issue4
Pagination62–84
Citation KeyСтанкова2003
Subscribe to Syndicate