Skip to content Skip to navigation

Година XV / 2009, книга 3

Традиция и наследство в съвременния свят – Ронел Александер / 5 –9

Из историята на българския език

Още веднъж за етимологичната фигура и синтактичните и особености в българския език – Кирил Костов / 10 – 19

Езиковедска българистика

За ролята на падежа в „безпадежните" езици – Иван Касабов / 20 – 33

За изразяването на някои семантични отношения в българското изречение – Марина Джонова / 34 – 42

Езиково осъзнаване: ранна онтогенеза – Юлияна Стоянова / 43 – 58

Езиковата ситуация и езиковата политика в България и Чехия през Възраждането – Борислав Борисов / 59 – 66

Динамиката в статуса на отклоненията от книжовно–разговорната норма в рамките на столичната езикова ситуация – Красимира Алексова / 67 – 76

Езиковедецът – народобудитель и народобранитель – Петьр Петров / 77 – 78

Българско словно богатство

Административна и търговска лексика от габровския говор през XIX век – Ангел Ил. Ангелов / 79 – 92

Към употребата на фразеологизмите в българския език (продължение от брой 2–3, 2008) – Ива Филимонова / 93 – 97

Езикова култура

Един интересен правописен казус – Михаил Виденов / 98 – 101

Българският език и училището

Учебният предмет „български език е всякога и всъде цялостен и неделив" (Ал. Т.–Балан за обучението по роден език) – Анна Михайлова / 102 – 104

Релацията наречие – съществително име в обучението по български език като чужд – Андреана Ефтимова / 105 – 117

Имена в българската наука

Професор д–р Стойко Стоиков – достойно присъствие в българската езиковедска наука – Василка Радева / 118 – 120

Представяме

Езиковедски изследвания в чест на чл.–кор. проф. д–р Тодор Бояджиев, проф. д–р Венче Попова и проф. Петьр Пашов. Съст. Б. Вълчев и др. Унив. изд. „Св. Климент Охридски", София, 2009 г. – Марияна Витанова / 121 – 126

Хроника

47–и летен семинар по български език и култура за чуждестранни българисти и слависти – Деляна Денчева / 127 – 131

Професор Ронел Александер почетен доктор на Софийския университет „Св. Климент Охридски" – Владимир Жобов / 132 – 133

Конференция „С любов и грижа за езика“, посветена на 150–годишнината от рождението и 50–годишнината от смъртта на акад. Александър Теодоров–Балан – Надежда Михайлова–Сталянова / 134 – 135

In memoriam

Петьр Пашов (1931–2009) – Василка Радева / 136 – 138

Година: 
2009
Том: 
15
Книжка: 
3