Skip to content Skip to navigation

Година XIV / 2008, книга 1

Българският език – класически и съвременен – Василка Радева / 5 – 13

Балканският езиков съюз – Иван Радев / 14 – 16

 

Общество и език

Християнството и народните религиозно-митологични вярвания в средновековната българска култура (богословско-систематичен обзор) – Костадин Нушев / 17 – 23

Етнокултура и реч

Лексикализирани имена на букви – Борис Парашкевов / 24 – 30

Един метафоричен модел на човека в българското словесно народно творчество – Снежина Карагьозова / 31 – 40

Семантичният обем на лексемата политик – Надежда Михайлова-Сталянова / 41 – 43

 

Българското словно богатство

Антропонимът Меглѐна - аспекти на генезиса и семантиката – Тенчо Дерекювлиев / 44 – 53

Към лексиката на Синайския евхологий – Мария Райкова / 54 – 57

За типологията на вторичното назоваване в българската предметна лексика в съ­поставка с руски, сръбски, чешки, френски и английски – Палмира Легурска, Иво Панчев / 58 – 72

 

Българският език и неговите диалекти

Нарицателни и звателни термини за 'no-възрастен роднина от мъжки пол' в българския език – Христо Холиолчев / 73 – 84

За южната граница на златоградския говор – Георги Митринов / 85 – 90

 

Хроника

Приятелят и учителят Цанко Младенов – Петър Вълков / 91 – 94

Година: 
2008
Том: 
14
Книжка: 
1