Skip to content Skip to navigation

Година V / 1999, кн. 4

Александър Теодоров-Балан 1859-1959 – Стойко Стойков / 7-11

 

Актуални страници

Езикова култура – Александър Теодоров-Балан / 12-13

Десет заблуди за езика у нас – Александър Теодоров-Балан / 14-15

Значимостта на личността и творчеството на Александър Теодоров-Балан през погледа на чешките филолози – Виолета Милева / 16-19

Размисли за Балановото словотворчество – Христина Пантелеева / 20-24

 

Езикова култура

За главните букви в някои надписи – Ралица Цойнска / 25-26

И градиво и строителен материал – Русин Русинов / 26

„Патронирани“ граждани – Русин Русинов / 27

 

Българско словно богатство

За „авторството“ на думата сладкарницаВеса Кювлиева / 28-29

Наблюдения върху лексиката за посоки на света през Възраждането и развитието й от възрожденския българин – Йорданка Захариева /  30-37

Произход на диалектната дума песмèт и на нейния фонетичен вариант писмèтЛиляна Димитрова-Тодорова / 37

 

Етнокултура и реч

Делия – Петя Костадинова / 38-42

Към етимологията на названието на обичая с`урва и производните му – Славка Керемедчиева / 42-44

 

Представяме

М. Младенова. Кирило-Методиева география и езикова история или западните славяни, Кирил и Методий и какво е (о)станало после. С.: Херон Прес, 1999 – Иванка Гугуланова / 45-47

Година: 
1999
Том: 
5
Книжка: 
4