Skip to content Skip to navigation

Година IX / 2003, книга 1

За един Свети-Методиев превод и неговата съдба в православното славянство – Уилям Федер / 5–8

 

Езикова култура и обучение

Актуални наблюдения върху езиковата култура на българските ученици – Керана Русева, Владислав Огнянов / 9–11

Роля и място на илюстрациите в учебника – Ангел Манчев / 12–14

Езиковата култура и речевият етикет в обучението на студентите българисти – Владислав Миланов / 15–18

 

Език и реч

Чуждата реч и съвременната българска художествена литература – Иванка Васева / 19–23

 

Езиковедска българистика

Виртуалното синтактично дърво и въвеждането на морфологичните и потенциално морфологичните категории (втора част) – Мери Лакова / 24–28

За видовете сложни изречения в романа Нощем с белите коне от Павел Вежинов – Бисерка Милушева / 29–31

 

Словното богатство на българския език

Втелява се и втелясва сеКонстантин Г. Попов / 32–33

Още за глаголите втелясвам се, втелесвам се и др. – Емилия Пернишка / 34–35

 

Етнокултура и реч

Тематичен речник на народния календар – Мария Китанова / 36–47

 

Хроника

40 години Летен семинар по български език и култура – Камен Рикев / 48–51

Времето – Бернд Вилмс / 52

Времето / Марианне Щайнке / 54–55

 

Представяме

Ангел Ил. Ангелов. Говорът на с. Мечка, Плевенско. Габрово. 2002, 358 с. – Владислав Миланов / 56–58

Нов правописен речник на българския език. Изд. „Хейзъл“. София. 2002 – Христо Холиолчев / 59–65

Година: 
2003
Том: 
9
Книжка: 
1