Skip to content Skip to navigation

Година XX / 2014, книга 1

За почитанието към книгите — Валери Стефанов / 7 – 8

Етнокултура и реч

Здравей! Как си, приятелю? Речевият акт на поздрава в българския език — Неда Павлова / 9 – 21

Поздравите в устната реч — Марина Джонова, Венера ДимитроваЖанета Докторова, Антония Ичева, Мариета Трифонова / 22 – 28

Традиции и иновации в българския речеви етикет — Зоя Барболова / 29 – 41

Лексемата София в историята на българския език и култура — Ваня Мичева / 42 – 47

Български народни имена на растения според лечебните им свойства — Олександра Малаш / 48 – 52

 

Българското словно богатство

Народни етимологии — Списание „Българска реч“ / 53 – 58

Названия за дете в българския език. Отглаголни образувания — Христо Холиолчев / 59 – 64

Прабългарски думи в габровския говор — Ангел Илиев Ангелов / 65 – 68

Деривационно словообразуване на правна терминология в българския и чешкия език — Паолина Михова / 69 – 76

 

Езикова култура

На ти или на Вие с нормата за учтивост — Веселина Спасова, Мария Русева / 77 – 84

Език и стил

Преоткриване на поета — Константин Попов / 85 – 86

Представяме

Една ценна българска книга — Боряна Велчева / 87 – 89

Пътешествие в българската роднинска терминология — Андрей Бояджиев / 90 – 93

Книги и пособия, издадени от катедрата по български език като чужд — Владислав Миланов / 94 – 97

Пол и език - иновативни изследвания, поведенчески и езикови модели. Е. Хаджиева, А. Асенова — Надежда Сталянова / 98 – 99

 

In memoriam

Д-р Кирил Петров Костов — Христо Холиолчев / 100 – 102

Хроника

Кръгла маса на тема Устната комуникация и езиковата култура — Венета Димитрова / 103 – 104

Три пътешествия на духа: Вечността в историята на изкуството и културата —Илвие Конедарева / 105 – 108

В КраковНиколай Метев / 106 – 108

В сърцето на ПрагаВладимир Игнатов / 109 – 110

 

Нашата консултация

Оферта и анонс — Василка Радева / 111 – 112

 

Година: 
2014
Том: 
20
Книжка: 
1