Skip to content Skip to navigation

Година XI / 2005, книга 3

Теоретична лингвистика и практическа лексикография – Юрий Д. Апресян / 5–20

 

Езиковедска българистика

Подлог със семантична роля експериенцер при ментални предикати, предикати за сетивно възприятие и за изразяване на емоции – Петя Несторова / 21–29

За един нов препозитивен компонент в съвременното българско словообразуване – Цветелина Георгиева / 30–34

 

Език и реч

Синтактично-семантични особености на един вестникарски текст – Биляна Тодорова / 35–41

Писма без отговор – Христо Холиолчев / 42–46

 

Етнокултура и реч

Морфология на смъртта в християнството – Стефан Смядовски / 47–56

Названието поган с неговите производни и знаците за нечистота в българската традиционна култура – Калина Мичева / 57–62

 

История на българския език

Nomina attributiva в текста на Троянския дамаскин (XVII в.) – Лъчезар Перчеклийски / 63–76

 

Българският език и неговите диалекти

Неопределителни местоименни форми в българските диалекти – Марияна Витанова / 77–84

За компетентността в научните публикации – Георги Митринов / 85–89

 

Хроника

Международна научна конференция по словообразуване – Цветанка Аврамова / 90–94

Международна научна конференция „Българските „острови“ на лингвистичната карта на Балканите“ – Петя Осенова / 95–97

Академик Ю. Д. Апресян – почетен доктор на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ – Анна Липовска, Надежда Делева / 98–99

Година: 
2005
Том: 
11
Книжка: 
3