Skip to content Skip to navigation

Година XI / 2005, книга 1

Детската езикова личност и усвояването на езика – роден и чужд – Илка Любенова / 7–13

 

Езиковедска българистика

Лексикална асиметрия между английски и български – Светлана Стоянова-Горанова / 14–21

Комуникативна схема на рекламния текст. Трето лице в рекламните текстове – Пенка Баракова / 22–32

 

Българско словно богатство

Фразеологизмите – един специфичен начин за опознаване и представяне на света – Елена Георгиева / 33–41

За един вид промени в значението на думите – Веса Кювлиева / 42–43

„Магическата дума“ абракадабра – Веса Кювлиева / 44–45

За формалния и семантичния характер при определянето на народните умотворения от преходен тип – Петранка Трендафилова / 46–53

 

Българският език и неговите диалекти

За някои роднински наименования в българския език – Христо Холиолчев / 54–61

Названия за баница в българските диалекти в славянски и балкански езиков контекст – Марияна Хр. Витанова / 62–66

 

Библиография

Съдържание на год. I–X на списание Българска реч (1995–2004) – Марта Кърпачева / 67–82

Година: 
2005
Том: 
11
Книжка: 
1