Skip to content Skip to navigation

Година XIII / 2007, книга 2

Боряна Велчева на 75 години – Ивона Карачорова / 5–9

Из историята на българското езиково строителство

Един закъснял опит за възраждане на общ славянски книжовен език в края на XIX век: ехо от българското Възраждане – Диана Иванова / 10–17

Към историята на старобългарския аорист (по материали от славянската версия на хрониката на Георги Синкел) – Анна-Мария Тотоманова / 18–24

За някои особености на глаголната система в Райковския дамаскин – Лидия Стефова / 25–27

Сложните съставни с подчинение определителни изречения през Възраждането – Илиана Стоилова / 28–37

Към нормализацията на текстовете в Райковския дамаскин, направена от Маньо Стоянов – Георги Митринов / 38–51

 

Из живота на думите

ТЬЛО – една забравена лексема от старобългарския книжовен език – Мария Йовчева, Лора Тасева / 52–62

Към въпроса за латинските заемки в историята на българския език – Мария Райкова / 63–69

По следите на българското църковноюридическо наследство в руските  книгохранилища (ръкопис РГБ Григ. 32) – Марияна Цибранска-Костова / 70–75

Употреби на лексемата един в Тихонравовския дамаскин (в съпоставка със съвременния български език) – Десислава Йорданова / 76–82

 

Етнокултура и реч

Солта в народната култура и книжовния език – Ваня Мичева / 83–87

Названия за кръвно родство в средновековната българска книжнина – Татяна Славова / 88–97

Етнокултурна семантика на чист в новобългарските дамаскини – Калина Мичева-Пейчева / 98–105

Имената, титлите и епитетите на създателите на нашата азбука – Красимира Колева / 106–108

Семантичното поле като единица за описание на езиковата картина на света – Ирина Георгиева / 109–118

Две неизвестни славянски названия на Плеядите (Названието на съзвездието Плеяди в старите преводи на книгата Йов) – Искра Христова-Шомова / 119–130

 

Българският език и неговите диалекти

Названия за жилище в българските диалекти – Марияна Витанова / 131–135

Обща характеристика на Каменица – Велинград – Славка Керемидчиева / 136–145

Старобългарско МАТИ, бълг. диалектно мати, матер и общобългарско майкаХристо Холиолчев / 146–151

 

Представяме

Нов учебник по български език за чужденци – Йовка Тишева / 152–156

Година: 
2007
Том: 
13
Книжка: 
2