Skip to content Skip to navigation

Година XIII / 2007, книга 3

Значение на общото и теоретичното езикознание за изследване на организиращи­те принципи в езика - Златка Генчева-Декле / 5 – 12

 

Общество и език

Европа, глобални комуникации и „булглиш" - влияние на английския език върху българския в началото на 21-ия век – Дейвид Мосъп / 13 – 19

За сигмите – Иля Златанов, Палмира Легурска / 20 – 24

Насоки в развоя и състава на личните имена в София – Максим Сл. Младенов / 25 – 38

За термините оброк и курбан в българския език – Христо Холиолчев / 39–41

 

Българското словно богатство

Словесните двойки в началото на новобългарския книжовен език – Петя Коста­динова I 42 – 44

За кирка и търнокоп в българския език – Христо Холиолчев / 45–48

Българският език и неговите диалекти

Членуване на едносричните съществителни имена от мъжки род в единствено число от типа град, бряг в българските диалекти – Илияна Гаравалова / 49 – 60

 

Имена в езиковедската наука

В деня на народните будители – Мария Китова / 61 – 62

Проф. д-р Христо Първев – Гергана Дачева / 63 – 65

 

Представяме

Ив. Куцаров. Теоретична граматика на българския език. Морфология. Унив. изда­телство „Паисий Хилендарски", Пловдив, 2007 г. – Петя Осенова / 66 – 72

Проблеми на българската езикова политика. Унив. издателство „Епископ Кон­стантин Преславски", Шумен, 2007 г. – Венче Попова / 73 – 78

Е. Ю. Иванова. Болгарский язык. Функционально-коммуникативный синтаксис. Санктпетербургский государственный университет, 2006 г., 150 стр. – Иванка Васева / 79–83

 

Хроника

45-и летен семинар по български език и култура – Владислав Миланов / 84 – 90

Юбилейна научна конференция „Отговорността пред езика", Шумен 11 - 12.09.2007 г. – Надежда Михайлова-Сталянова / 91 – 92

Студентска експедиция (Македония, 15-18 ноември 2007 г.) – Николай Метев, Илвие Конедарева / 93 – 96

Година: 
2007
Том: 
13
Книжка: 
3