Skip to content Skip to navigation

Година IV / 1998, кн. 2

Българският книжовен език като фактор на изграждането на българската нация. – Карл Гутшмидт / 5-11

 

 

Езикова култура

Законът ще се гледа в пленарна зала... или пак за членуването. – Петър Сотиров / 12-14

Случайно се случват случайните случки. (За още една семантична чуждица). – Калина Иванова / 14-15

„Свободен“ ли е словоредът на българското изречение. – Василка Радева / 15-17

 

Българският език и неговите диалекти

Из българската антропонимия. 1. Венелин – преосмислено фамилна име в лично. 2. Стойнè и Стòйне. 3. Личните имена Петромир/Петромира. 4. Старобългарското лично име Мост`ич. – Русин Русинов / 18-20

Структурни особености на смолянския интердиалект. – Елена Николова / 21-23

Липѝр – урисѝт – лѝуса. – Стефан Брезински /  24

 

Култура на писмената реч

Декорираният текст – текст с нестандартна естетика и внушения. – Пенка Баракова / 25-34

 

Представяме

Грамматика нынѣшняго болгарского нарѣчıя. Сост. Юр. Венелинъ (Москва, 1834 г.). Подготвил за издаване Г. К. Венедиктов. М., 1997. – Василка Радева / 35-38.

 

Хроника

Професор д-р К. Гутшмидт – доктор хонорис кауза на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. – Тодор Бояджиев / 39-41

Четвърта научна конференция на Факултета по славянски филологии. – Георги Колев / 41-43

Кръгла маса „Медиите и езикът им/ни“, 28-29 май 1998 г. – Радка Влахова / 43–45

Българистични езиковедски изследвания, публикувани през 1996-1997 год. – Георги Колев / 46-47

Година: 
1998
Том: 
4
Книжка: 
2