Skip to content Skip to navigation

Година XX / 2014, книга 2

Българският език в славянски контекст

Времето в руските фразеологизми и техните български съответствия – Ирина Георгиева / 5-17

Цитирането в съвременния украински поетичен контекст: лингвокогнитивен аспект – Галина Сюта / 18-28

 

Българският език и неговите диалекти

Още веднъж за перфекта с имам и страдателно причастие в българските диалекти – Неда Павлова / 29 – 36

Семантична мотивация на названията за девойка, омъжила се против волята на родителите си, в родопските говори – Илияна Гаравалова / 37 – 47

Лексикалната система на говора в с. Еникьой, Ксантийско – Марияна Витанова / 48 – 53

 

Общество и език

Къде се намира Западна Тракия? – Георги Митринов / 54 – 59

Българското словно богатство

Лични имена с начален компонент an-, или ел-, ил-, ол- в българската антропонимна системаЗоя Барболова / 60 – 71

Лексикални бележки: 1. Авторско намерение vs. реализация в новобългарските дамаскини: пр-юбидя. 2. За суфикса -ин в новобългарските дамаскиниОлга Младенова / 72 – 78

Названия за дете в българския език. Словообразувания от основи на съществителни имена – Христо Холиолчев / 79 – 84

 

Езикова култура

Каталански, каталонски, каталунскиРумен Стоянов / 85 – 87

Език и реч

За някои прагматични маркери в рамките на устния обучителен дискурс – Рени Манова, Иван Иванов / 88 – 94

Особености на устната комуникация в сферата на медийното общуване – Силвия Саладинова, Тони Костадинова / 95 – 99

 

Представяме

Как се общува на български? (Авторски колектив Е. Хаджиева, Р. Влахова, Й. Велкова, А. Асенова, В. Шушлина) – Атанас Атанасов / 100 – 101

Година: 
2014
Том: 
20
Книжка: 
2