Skip to content Skip to navigation

Година XV / 2009, книга 1-2

Академик Александър Теодоров-Балан – Василка Радева / 5 – 11

Почит към академик Александър Теодоров-Балан – Елена Георгиева / 12 – 17

Нашият съвременник Балан – Владко Мурдаров / 18 – 20

Езиковедска българистика

Фразова и изреченска координация в онтогенезата – Юлияна Стоянова / 21 – 33

Акцентни вариации при коренните морфеми на непроизводните основи при съществителните от мъжки и женски род – Мирена Пацева / 34 – 43

Другите прилагателни имена – Пенка Баракова, Биляна Радева / 44 – 57

Етнокултура и реч

Съдбата в провербиалния фрагмент на българския език – Неда Павлова / 58 – 70

Концептът труд в българската езикова картина на света – Марияна Витанова / 71 – 80

Отношенията между родители и деца спред българските пословици – Мария Китанова / 81 – 87

Концептът ум и жената според българската паремиологична картина на света – Йоанна Кирилова / 88 – 94

Българското словно богатство

За думата просвета в българския език – Григорий К. Венедиктов / 95 – 99

За русизмите преди и след ... Христо Холиолчев / 100 – 103

Неизвестни прабългаризми от военната терминология – Татяна Славова / 104 – 109

Една странна диалектна дума – Боряна Велчева / 110

Семантико-стилистична характеристика на думата тишина в рома на Фани Попова-Мутафова „Дъщерята на Калоян” – Константин Попов / 111 – 113

Общество и език

Взаимоотношения на турците и българите в периода на Османската империя, отразени в българските прецедентни текстове – Зоя Барболова / 114 – 125

Представяме

Руселина Ницолова. Българска граматика. Морфология. Университетско изд. „Св. Климент Охридски“, София, 2008 г. – Марина Джонова / 126 – 132

Един ... ненужен справочник за българските лични времена. Валентин Бояджиев. Български именник. Най-пълният тълкувател на личните имена. Изд. Millenium, София, 2009, 231 с. – Христо Холиолчев / 133 – 136

Година: 
2009
Том: 
15
Книжка: 
1-2