Skip to content Skip to navigation

Година XVII / 2011, книга 2

 

Софийският университет, студентите и езиковата култура - Владислав Мила­нов, Надежда Сталянова, Петя Осенова, Яшар Яшар / 5-7

Студентите от СУ „Св. Климент Охридски" на страниците на сп. „Българска реч”- Гергана Дачева / 8

ЕЗИКОВА КУЛТУРА

Език свещен на моите деди...Деяна Радулова / 9-14

Анализ на езиковите грешки във вестник „Република” - Людмил Йовков / 15-25

Преводите на български език в онлайн публикациите на Европейския съюз - Екатерина Крумова / 26-39

ЕЗИК И РЕЧ

Функциониране на модалните наречия в разговорната реч - Десислава Тодо­рова / 40-48

Колко дявола се събират на върха на иглата, или за бройната форма при назва­нията на свръхестествените същества - Иван Иванов / 49-57

ЕЗИК И ОБЩЕСТВО

Езикови и стилови особености на деловата кореспонденция в неправител­ствени организации в България - Таня Колева / 58-64

Ръкуването като израз на отношение в политическата сфера - Михаела Кар­чева / 65-74

Противопоставянето Изток / Запад като предпоставка за създаването на бъл­гарските стереотипи за поляците - Олга Генчева / 75-84

БЪЛГАРСКИЯТ ЕЗИК И НЕГОВИТЕ ДИАЛЕКТИ

Имперфективация със суфикс –ува при глаголите от 1 спр. в говора на село Беласица, Петричко - Йорданка Велкова / 85-98

БЪЛГАРСКОТО СЛОВНО БОГАТСТВО

Поглед върху неуместната употреба на чужди думи в българския език - Ми­рослав Шипковенски / 99-102

Проблеми при превода на прагматични частици - Биляна Христова-Станчева / 103-105

Чуждиците в преводните текстове - Десислава Тодорова / 106-108

За или против закон за българския език - студентски есета / 109-117

ХРОНИКА

По следите на българските възрожденци. Студентска научна експедиция - Бо­ряна Владимирова / 118-121

Година: 
2011
Том: 
17
Книжка: 
2