Skip to content Skip to navigation

Година XVIII / 2012, книга 3

Актуални страници

Няма естетическо възпитание без езикова култура  Христо Първев / 5-8

 

Общество и език

Психолингвистични особености при провеждането на разпит на деца  Паолина Михова / 9-20

Корелацията пол:език и изборът на синтактични факти в писмената езикова практика на чужденци  Елена Л. Хаджиева / 21-30

Българският език в училище

Турцизмите в културно-образователния контекст  Весела Кръстева / 31-35

За един от типовете задачи върху текст в тестовете по български език и литература  Николай Метев /36-47

Вечният текст в образованието  Мария Дъбравова / 48-56

За билингвизма и някои ученически грешки  София Дечева / 57-63

Българският език и неговите диалекти

Праслав. *bat, бълг. бат-/бат'- и неговите варианти бай-, бак-, бал-, бац-, бач-  Христо Холиолчев / 64-73 

Имена в българската наука

В памет на чл-кор. проф. Кирил Мирчев  Ваня Мичева / 74−77

Представяме

За „Езиковите портрети на българските политици". Владислав Миланов, Надежда Михайлова-Сталянова  Илияна Генев Пухалева / 78−80

Компетентно и полезно. АБВГ. Тестови задачи. Унив. изд. „Св. Климент Охридски", 2012 — Йорданка Велкова / 81-83

Хроника

Шеста национална конференция по лексикология и лексикография  Димитър Колев / 84-86

Година: 
2012
Том: 
18
Книжка: 
3