Skip to content Skip to navigation

Автори в Съпоставително езикознание

Заглавие Година Volume Книжка
Хрусанова Весела Съдържание на год. I и II (1976 и 1977) на Бюлетин за съпоставителни изследвания на българския език с други езици 1978 3 1
Хрусанова Весела Съпоставително изследване на български с други езици. Библиография за 1990 година 1991 16 6
Хрусанова Весела Съпоставително изследване на български с други езици. Библиография за 1986 година 1987 12 6
Хрусанова Весела Български езиковедски дисертации (1982 година) 1984 9 2
Хрусанова Весела Съпоставително изследване на български с други езици. Библиография за 1978 година 1979 4 6
Хрусанова Весела Съпоставително изследване на български с други езици. Библиография за 1993 година 1994 19 6
Хрусанова Весела Съпоставително изследване на български с други езици. Библиография за 1988 година 1989 14 6
Хрусанова Весела Български езиковедски дисертации (1984 година) 1986 11 2
Хрусанова Весела Съпоставително изследване на български с други езици. Библиография за 1981 година 1982 7 6
Хрусанова Весела Съпоставително изследване на български с други езици. Библиография за 1995 година 1997 22 1
Хрусанова Весела Съпоставително изследване на български с други езици. Библиография за 1977 г 1978 3 6
Хрусанова Весела Съпоставително изследване на български с други езици. Библиография за 1991 година 1992 17 6
Хрусанова Весела Български езиковедски дисертации (1986 година) 1988 13 3
Хрусанова Весела Съпоставително изследване на български с други езици. Библиография за 1983 година 1984 9 6
Хрусанова Весела Съпоставително изследване на български с други езици. Библиография за 1979 година 1980 5 6
Хрусанова Весела Български езиковедски дисертации (1992 и 1993 година) 1995 20 2
Хрусанова Весела Съпоставително изследване на български с други езици. Библиография 1976 1 4
Хрусанова Весела Съпоставително изследване на български с други езици. Библиография за 1989 година 1990 15 6
Хрусанова Весела Съпоставително изследване на български с други езици. Библиография за 1985 година 1986 11 6
Хрусанова Весела Български езиковедски дисертации (1981 година) 1983 8 1
Хрусанова Весела Съпоставително изследване на български с други езици. Библиография за 1996 година 1997 22 4
Хрусанова Весела Български езиковедски дисертации (1945–1975) 1979 4 5
Хрусанова Весела Български езиковедски дисертации (1990 и 1991 година) 1993 18 2
Хрусанова Весела Съпоставително изследване на български с други езици. Библиография за 1987 година 1988 13 6
Хрусанова Весела Български езиковедски дисертации (1983 година) 1985 10 5
Хрусанова Весела Съпоставително изследване на български с други езици. Библиография за 1980 година 1981 6 6
Хунг Буй Означаване на говорещия в речевия акт (съпоставителен анализ между българския и виетнамския език) 1995 20 2
Цанева Станка Преводът на видо-временните форми на руския глагол в сегашно историческо време на български език в романа на Алексей Толстой „Петър Първи“ 1976 1 6
Цанева Нина По въпроса за копулативността на чешкия глагол mít в съпоставителен план с българския глагол имам 1979 4 1
Цветкова Мариета Употреба на предлога на в определително значе115 ние в българския език и някои негови синтактични еквиваленти в полския и руския език 1984 9 4
Цветкова Мариета Интерпретация на вариативност при изразяване на количествена характеристика в българския и полския език 1989 14 4
Цихун Генадий За определяне на генетичната, типологичната и ареалната близост на славянските езици (в частност 1980 5 5
Цойнска Ралица Константин Босилков (1941–1989) 1990 15 6
Цойнска Ралица Константин Босилков (1941–1989) 1990 15 6
Цонева Димитрина Съпоставителен анализ на фонологичните системи на българския и сърбохърватския език 2002 27 2
Цонева Димитрина Контрастивен анализ на българския и арабския консонантизъм и изводи за практиката 1990 15 6
Цыхун Генадий К проблематике белорусско-болгарских языковых связей (Към проблематиката на белоруско-бьлгарските езикови връзки) 1976 1 5
Чаушев Асен Българо-френски симпозиум по съпоставително езикознание 1980 5 5
Чаушев Асен Библиография на трудовете на проф. Йосиф Симеонов (1972–1980) 1981 6 6
Чаушев Асен Кратка библиография на Николай Михов 2002 27 1
Чаушев Асен Съпоставителен преглед на състава и значението на при116 частните форми в българския и френския език (Etude comparative de la composition et la signification des formes par 1977 2 1–2
Чаушев Асен Красимир Манчев (1938–1997) 1997 22 4
Чаушев Асен Красимир Манчев (1938–1997) 1997 22 4
Чвани Кетрин Оппозиции [± дейксис], [± дистанция] и [± дискретность] в морфологии болгарского и английского глаголов 1990 15 6
Ченева Вера Към въпроса за синонимията на синтактичните единици (върху материал от руския и българския език) 1983 8 1
Ченева Вера Об одном типе предложений обусловленности в русском языке и их болгарских функциональных соответствиях. 1989 14 1
Ченева Вера Выражение уступительных отношений в русских конструкциях с предлогом несмотря на и в болгарских конструкциях с предлогом въпреки 1989 13 4
Ченева Вера Към въпроса за изразяването на обстоятелственото пояснение за отстъпка в руския и българския език 1992 17 5
Чеппель Виктор Из истории форм обращения в русском, украинском и болгарском языках 1984 9 3
Червенкова Ирина Русско-болгарские лексические аналоги (некоторые наблюдения на базе словарных данных) 1992 17 3

Pages