Skip to content Skip to navigation

Автори в Съпоставително езикознание

Заглавие Година Volume Книжка
Сиракова-Сметс Николина Местоименните форми за обръщение ти и Вие в речевия етикет на съвременните българи и холандци 1992 17 4
Скляренко Алексей Об иерархичности ономастической и артиклевой систем и их взаимодействии (опыт типологического сопоставления) 1990 15 6
Славова Радостина Български език за чужденци – актуални проблеми на обучението 1983 8 1
Славова Татяна Архангелското евангелие от 1092 година като извор за историята на българския и руския език 1990 15 1
Славова Татяна Библиография на Иван Добрев 1998 23 1–2
Сливкова Диана Допълнителната информация, носена от формите на страдателния залог със sein в немския и съм в българския език 1978 3 4
Сливкова Диана Залоговата принадлежност на три типа възвратни конструкции в немски език и съответните възвратни конструкции в български език (Genus-Zugehörigkei 1977 2 3
Смольская Аделаида Личные существительные болгарского языка на общеславянском фоне 1984 9 6
Смядовски Стефан Втори летен колоквиум по старобългаристика 1981 6 1
Солнцева-Накова Екатерина Международна научна конференция Славянският свят в условията на глобализация 2004 29 3
Солнцева-Накова Екатерина Втора международна конференция Чуждоезиково обучение за специални цели 2001 26 3
Солнцева-Накова Екатерина Конференция Лексикология, фразеология и лексикография в памет на Кети Анкова-Ничева 2005 30 1
Солнцева-Накова Екатерина Конференция с международно участие на тема: Обучение без граници. Език и култура. Чуждоезиковото обучение в контекста на ХХI век 2002 27 2
Солнцева-Накова Екатерина Десета юбилейна българо-полска славистична конференция 2005 30 1
Солнцева-Накова Екатерина Х международна конференция по русистика 2004 29 2
Солнцева-Накова Екатерина Представяне на Чешка граматика на Маргарита Младенова 2006 ХХХІ 1
Сонди Дьорд Категорията обектоопределеност в унгарския език и нейните еквиваленти в българския език 1987 12 5
Спасова-Михайлова Сийка Симпозиум по въпросите на семасиологията на славянските езици 1980 5 2
Стамболиева Мария За някои безлични конструкции в българския и английския език 1985 10 1
Стамболиева Мария За един модел на българо-английската асиметрия 1987 12 4
Стамболиева Мария За опозицията моноцентричност/бицентричност в английско-българските междуезикови трансформации to be → имам и to have → съм 1988 13 3
Стаменов Христо Втори българо-английски симпозиум в Благоевград 1986 11 2
Стаменов Христо Мария Райкова (1914–1989) 1990 15 2
Стаменов Христо Библиография на трудовете на проф. Жана Молхова (1973–1981) 1982 7 5
Стаменов Христо Втора международна конференция по формални подходи към изучаването на славянските езици (София, 1997) 1998 32 1–2
Стаменов Христо Библиография на трудовете на Мария Георгиева 2009 34 2
Стаменов Христо Научна сесия, посветена на 100-годишнината от Освобождението на България 1978 3 4
Стаменов Христо Мария Райкова (1914–1989) 1990 15 2
Стаменов Христо Англицистична конференция във Виена 2002 27 2
Стаменов Христо Международна езиковедска конференция в Копенхаген 1982 7 3
Стаменов Христо Бележки върху рефлексивността в български и английски език (Remarks on reflexivization in Bulgarian and English) 1977 2 4–5
Стаменова Албена Шести международен конгрес на украинистите 2006 31 2
Станишева Дина Владимир Барнет 1983 8 5
Станишева Дина Владимир Барнет 1983 8 5
Станишева Дина Никита Илич Толстой (1923–1996) 1996 21 4
Станишева Дина Никита Илич Толстой (1923–1996) 1996 21 4
Стефанов Павел Български лични имена от румънски произход в ръкопис от 1720 година 1991 16 3
Стефанова Лидия За някои видове терминологични фразеологизми във френския език и функционалните им съответствия в немския и българския език 1985 10 2
Стефанова Лидия Международен колоквиум по превод и съпоставителни изследвания между романски и славянски езици 1984 9 5
Стефанова Лидия Симултанният превод – психокатализатор на потенциалната интерференция между родния и чужд език 1978 3 6
Стефчева Росица Словообразувателно-семантична характеристика на транслокативните префиксални формации пре- и про- в български и сърбохърватски език 2001 26 2
Стоева Тотка За някои сандхиални явления, мотивирани от структурата на фонетичната дума в руския и българския език 1986 11 2
Стоева Тотка Структурные и просодические характеристики новых сложных слов болгарского и русского языков с компонентами интернационального характера 1999 24 1
Стоименова Весела Юбилейна научна конференция в чест на чл.- кор. проф. Тодор Бояджиев, проф. Венче Попова и проф. Петър Пашов 2006 31 3
Стойчев Стилиян Моноколокабилни думи като компоненти на фраземи в българския и чешкия език 1986 11 6
Стойчева Райна Сказуемно определение към допълнението в немския и българския език 1990 15 6
Стоянов Иван Българските говори на територията на Съветския съюз 1981 6 3–5
Стоянова Стефка Към семантико-функционалната характеристика на гръцката лексема πον и нейните еквиваленти в българския език 1990 15 2
Стоянова Люба Втора международна конференция за комуникацията в Банска Бистрица, Словакия (ІХ, 1994) 1995 20 4–5
Стоянова Елена Морфологичен характер на алтернациите на мястото на етимологичния *ĕ в българския и хърватския език 2004 29 2

Pages