Skip to content Skip to navigation

Съпоставително изследване на български с други езици. Библиография за 1980 година

TitleСъпоставително изследване на български с други езици. Библиография за 1980 година
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1981
AuthorsХрусанова, В
JournalСъпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics
Volume6
Issue6
Pagination88–100
Publication Languagebul
Keywordsbibliography; библиографии
Citation KeyХрусанова1981
Subscribe to Syndicate